Debata SAKSAP „O służbie cywilnej bez cenzury”

Debata SAKSAP „O służbie cywilnej bez cenzury”

Zapraszamy na debatę „O służbie cywilnej bez cenzury” organizowaną przez Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Debata odbędzie się 23 września o godzinie 18.00 w Świetlicy Wolności (ul. Nowy Świat 6/12).

O problemach służby cywilnej dyskutować będą:

– prof. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski),

– dr hab. Grzegorz Makowski (SGH, Fundacja Batorego),

– dr Robert Sobiech (Collegium Civitas),

– Jerzy Siekiera (Prezes Stowarzyszenia Absolwentów KSAP).

Debatę poprowadzi dr Krzysztof Madej (Wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów KSAP).

Po dyskusji panelowej nastąpi runda pytań od publiczności. Podstawę do dyskusji stanowić będzie opracowanie “Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów KSAP“.

Weź udział w wydarzeniu! 

Debata będzie transmitowana online.

Zapraszamy!

Konsultacje projektu tzw. ustawy okołobudżetowej

Konsultacje projektu tzw. ustawy okołobudżetowej

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej wysłało do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – Sebastiana Skuzy – pismo, które zawiera negatywną opinię do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 27 sierpnia br. w zakresie przepisu art. 16. Przepis ten stanowi, że w roku 2021 w służbie cywilnej nie tworzy się funduszu nagród, o którym mowa w art. 93 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią opinii do projektu tzw. ustawy okołobudżetowej.

Raport SAKSAP: Skąd się biorą dyrektorzy w służbie cywilnej?

Raport SAKSAP: Skąd się biorą dyrektorzy w służbie cywilnej?

W czerwcu br. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej złożyło do dyrektorów generalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw wniosek o udostępnienie informacji w zakresie realizacji w urzędach przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, określającego wymagania wobec osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Wniosek obejmował zestaw 20 pytań. Wynikiem analizy otrzymanych materiałów są raporty problemowe dotyczące poszczególnych pytań lub ich grup –  publikowane sukcesywnie, a w przyszłości – raport zbiorczy dotyczący całości przedmiotu zapytania.

Niniejszy raport problemowy stanowi opracowanie odpowiedzi na pytania
nr 19 i 20 zawarte w naszym wniosku o udostępnienie informacji o realizacji przepisu art. 53 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, tj.:

  • W jaki sposób są pozyskiwane informacje na temat potencjalnych kandydatów zainteresowanych objęciem wyższego stanowiska służby cywilnej?
  • Ile razy od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw ogłoszono publicznie nabór na wyższe stanowisko służby cywilnej?

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem SAKSAP: Skąd się biorą dyrektorzy w służbie cywilnej?

Członków Stowarzyszenia, którzy chcą uczestniczyć w opracowaniu kolejnych raportów problemowych prosimy o kontakt z Zarządem SAKSAP poprzez listę dyskusyjną lub wysłanie wiadomości e-mail na adres zarzad@saksap.pl.

Pismo do Rady Służby Publicznej

Pismo do Rady Służby Publicznej

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przesłało do Rady Służby Publicznej stanowisko w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

Projekt zakłada średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%, co oznacza zamrożenie płac w służbie cywilnej.

Mając na względzie, że do zakresu działania Rady Służby Publicznej należy m.in. wyrażanie opinii w sprawie projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz proponowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej, SAKSAP jako głos środowiska kierującego się troską o zdolność administracji do realizacji zadań państwa wyraził swoje stanowisko.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią stanowiska.