Wniosek o udostępnienie opinii Szefa Służby Cywilnej

Wniosek o udostępnienie opinii Szefa Służby Cywilnej

Na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Stowarzyszenie Absolwentów KSAP złożyło wniosek o udostępnienie opinii Szefa Służby Cywilnej do projektu rozporządzenia Rady Ministrów określającego rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w urzędach administracji rządowej, o którym mowa w art. 15zzzzzo ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej został złożony w ramach akcji “Wszystko co chcielibyście wiedzieć o służbie cywilnej, ale baliście się zapytać”. Czekamy na propozycje innych pytań i prosimy o ich przesłanie na adres zarzad@saksap.pl. Wasze pytania będziemy kierować do właściwych organów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Treść pytań i uzyskanych odpowiedzi opublikujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Celem akcji jest dostarczenie odpowiedzi na nurtujące Was pytania oraz zidentyfikowanie obszarów, w których występuje istotne zróżnicowanie w zakresie stosowania przepisów ustawy o służbie cywilnej.

Pismo do Szefa Służby Cywilnej w sprawie wyższych stanowisk

Pismo do Szefa Służby Cywilnej w sprawie wyższych stanowisk

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP zwróciło się do Szefa Służby Cywilnej z prośbą o podjęcie działań w przedmiocie trybu obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej.

Razem z pismem przekazane zostały raporty SAKSAP sporządzone na podstawie informacji uzyskanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw w ramach wniosku o udostępnienie informacji w zakresie realizacji w urzędach przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem.

Pismo do Rady Służby Publicznej z prośbą o opinię dot. trybu obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej

Pismo do Rady Służby Publicznej z prośbą o opinię dot. trybu obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zwróciło się pismem do Rady Służby Publicznej z prośbą o zainicjowanie dyskusji o trybie obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej oraz procesie oceny spełniania ustawowych wymagań przez kandydatów na stanowiska kierownicze.

Do pisma załączone zostały dwa raporty problemowe, opracowane na podstawie udzielonych przez KPRM i ministerstwa odpowiedzi:

  1. Skąd się biorą dyrektorzy w służbie cywilnej?
  2. Jak przebiega ocena czy kandydaci na dyrektorów spełniają ustawowe wymagania?

Zachęcamy do zapoznania się z pismem oraz raportami.

Drugi raport SAKSAP: Jak przebiega ocena czy kandydaci na dyrektorów spełniają ustawowe wymagania?

Drugi raport SAKSAP: Jak przebiega ocena czy kandydaci na dyrektorów spełniają ustawowe wymagania?

W czerwcu br. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej złożyło do dyrektorów generalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw wniosek o udostępnienie informacji w zakresie realizacji w urzędach przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, określającego wymagania wobec osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Wniosek obejmował zestaw 20 pytań. Na wniosek odpowiedziało 20 spośród 21 instytucji. Wynikiem analizy otrzymanych materiałów są raporty problemowe dotyczące poszczególnych pytań lub ich grup –  publikowane sukcesywnie, a w przyszłości – raport zbiorczy dotyczący całości przedmiotu zapytania. Propozycje gruntownych zmian w zakresie przepisów regulujących kwestię naborów na wyższe stanowiska służby cywilnej zostały przedstawione w opracowaniu pn. „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej” z listopada 2019 r.

Niniejszy raport problemowy stanowi zbiorcze opracowanie odpowiedzi na pytania
nr 1-3 zawarte w naszym wniosku o udostępnienie informacji w zakresie realizacji przepisu art. 53 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, tj.:

  • Jak przebiega proces oceny spełniania wymagań wymienionych w art. 53 ust. 1 ustawy przez kandydatów na wyższe stanowiska służby cywilnej?
  • Czy ocena spełniania wymagań wymienionych w art. 53 ust. 1 ustawy przez kandydatów na wyższe stanowiska służby cywilnej jest dokumentowana
    w formie pisemnej (np. protokół, notatka)?
  • Kto zatwierdza ocenę spełniania wymagań wymienionych w art. 53 ust. 1 ustawy przez kandydatów na wyższe stanowiska służby cywilnej?

Zachęcam do zapoznania się z drugim raportem SAKSAP: Jak przebiega ocena czy kandydaci na dyrektorów spełniają ustawowe wymagania?

Stanowisko SAKSAP w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów trzyletniego planu limitu mianowań

Stanowisko SAKSAP w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów trzyletniego planu limitu mianowań

W dniu 28 września br. Rada Ministrów przyjęła trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021-2023. Plan zakłada radykalne ograniczenie liczby mianowań i de facto rezygnację z postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w okresie najbliższych trzech lat.

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zajęło w tej sprawie stanowisko, zgodnie z którym odsetek urzędników mianowanych w korpusie służby cywilnej stanowi istotny wyznacznik profesjonalizacji administracji rządowej, a promowanie mianowania powinno być stałym elementem polityki kadrowej w instytucjach rządowych. Szczególny status urzędników mianowanych przejawia się m.in. w ustawowym zakazie przynależności do partii politycznych. Instytucja mianowania jest zatem formą urzeczywistnienia konstytucyjnej zasady neutralności politycznej służby cywilnej, która ma zagwarantować ciągłość realizacji zadań państwa, niezależnie od cyklicznego przechodzenia władzy między ugrupowaniami politycznymi, charakterystycznego dla systemów demokratycznych.

Jednocześnie należy podkreślić, że plan limitu mianowań został przyjęty pomimo dezaprobaty Rady Służby Publicznej wyrażonej w uchwale nr 67 z dnia 25 września br.

Zachęcamy do zapoznania się z całym stanowiskiem SAKSAP.