Trzeci raport SAKSAP: Badanie kompetencji kierowniczych kandydatów na dyrektorów w służbie cywilnej

Trzeci raport SAKSAP: Badanie kompetencji kierowniczych kandydatów na dyrektorów w służbie cywilnej

W czerwcu br. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej złożyło do dyrektorów generalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw wniosek o udostępnienie informacji w zakresie realizacji w urzędach przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, określającego wymagania wobec osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Wniosek obejmował zestaw 20 pytań. Wynikiem analizy otrzymanych materiałów są raporty problemowe dotyczące poszczególnych pytań lub ich grup –  publikowane sukcesywnie, a w przyszłości – raport zbiorczy dotyczący całości przedmiotu zapytania. Propozycje gruntownych zmian w zakresie przepisów regulujących kwestię naborów na wyższe stanowiska służby cywilnej zostały przedstawione w opracowaniu pn. „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej” z listopada 2019 r.

Niniejszy raport problemowy stanowi zbiorcze opracowanie odpowiedzi na pytania
nr 6-9 zawarte w naszym wniosku o udostępnienie informacji o realizacji przepisu art. 53 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, tj.:

  • W jaki sposób jest dokonywana ocena spełniania wymagania dotyczącego posiadania kompetencji kierowniczych przez kandydatów na wyższe stanowiska służby cywilnej?
  • Kto przeprowadza ocenę spełniania wymagania dotyczącego posiadania kompetencji kierowniczych przez kandydatów na wyższe stanowiska służby cywilnej?
  • Jakie kompetencje kierownicze kandydatów na wyższe stanowiska służby cywilnej są badane?
  • Czy ocena spełniania wymagania dotyczącego posiadania kompetencji kierowniczych przez kandydatów na wyższe stanowiska służby cywilnej jest dokumentowana w formie pisemnej?

Zachęcamy do zapoznania się z trzecim raportem SAKSAP: Badanie kompetencji kierowniczych kandydatów na dyrektorów w służbie cywilnej

Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 738)

Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 738)

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej  zgłosiło uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku sejmowym nr 738 (dalej jako „projekt ustawy”).

Główne uwagi dotyczyły:

  1. Usunięcia przepisu art. 4 projektu ustawy, który wprowadza zmianę do ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) polegającą na dodaniu po art. 2 art. 2a, zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów będzie mógł określić, w drodze rozporządzenia, komórki organizacyjne w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 2 tej ustawy, których pracownicy są urzędnikami państwowymi w rozumieniu tej ustawy.
  2. Przyjęcia przepisu art. 39 projektu ustawy pod warunkiem dodania przepisów wzmacniających zasady zawodowości i neutralności politycznej korpusu służby cywilnej. Projektowana nowelizacja ustawy przewiduje włączenie do korpusu służby cywilnej stanowiska podsekretarza stanu funkcjonującego w ramach administracji rządowej. Według wnioskodawcy celem projektowanej zmiany jest zapewnienie większej niż dotychczas profesjonalizacji korpusu służby cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 738).