Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej bez opinii Szefa Służby Cywilnej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej bez opinii Szefa Służby Cywilnej

 
Zgodnie z otrzymaną w dniu 16 grudnia br. informacją z Centrum Informacyjnego Rządu: Szef Służby Cywilnej nie brał udziału w opiniowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, gdyż przedmiotowy projekt – na etapie procesu legislacyjnego – nie był przekazany do opiniowania.
 
Opinia Szefa Służby Cywilnej w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych

Opinia Szefa Służby Cywilnej w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych

W odpowiedzi na wniosek SAKSAP o udostępnienie opinii Szefa Służby Cywilnej do projektu rozporządzenia Rady Ministrów określającego rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w urzędach administracji rządowej, o którym mowa w art. 15zzzzzo ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Centrum Informacyjne Rządu przesłało:
 
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami!
Odpowiedź Szefa KPRM na uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Odpowiedź Szefa KPRM na uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawił swoje stanowisko do uwag SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Szef KPRM odniósł się do kwestii przyznania Prezesowi Rady Ministrów uprawnienia do określania komórek organizacyjnych w niektórych urzędach, których pracownicy są urzędnikami państwowymi w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz włączenia podsekretarz y stanu do służby cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z całym stanowiskiem Szefa KPRM.