Art. 8 ustawy o KSAP niezgodny z Konstytucją

Zgodnie z dzisiejszym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego przepis art. 8 ustawy o KSAP, upoważniający Prezesa Rady Ministrów do określenia w rozporządzeniu wysokości kosztów kształcenia podlegających zwrotowi przez słuchacza w określonych sytuacjach, jest niezgodny z Konstytucją. Jednocześnie Trybunał wskazał, że niezgodność ma charakter formalny i wynika z braku wskazania w przepisie wytycznych dla autora rozporządzenia.

Sprawa trafiła do Trybunału w wyniku pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przed którym toczy się postępowanie w przedmiocie orzeczenia zwrotu kosztów kształcenia przez jednego z absolwentów KSAP. Składowi TK przewodniczył prof. Andrzej Rzepliński.

TK uchylił rozporządzenie o stypendiach w KSAP (lex.pl, 9.03.2011)