Odpowiedź KPRM w sprawie petycji SA KSAP

Odpowiedź KPRM w sprawie petycji SA KSAP

Słowami „…dziękuję za przekazanie pisma i petycji w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej oraz mechanizmu wzrostu wynagrodzeń w służbie cywilnej. Z zainteresowaniem zapoznałem się z przedstawionymi przez Pana Prezesa propozycjami powiązania wzrostu wynagrodzeń w służbie cywilnej z poziomem wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw.” Szef Służby Cywilnej rozpoczął swoją odpowiedź na pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego ws. przekazania petycji wraz z listą 583 sygnatariuszy, złożone przez SA KSAP w dniu 3 lipca 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szef SSC w swoim piśmie zwrócił uwagę, że w obecnych warunkach wynagrodzenia w służbie cywilnej są kształtowane z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz że problemy kadrowo-płacowe w służbie cywilnej są dostrzegane przez Radę Ministrów, a potrzeba ich rozwiązywania jest uwzględniania na etapie planowania budżetowego. Ponadto odniósł się do działań podejmowanych przez SSC i KPRM od 2016 r.

Zachęcamy do zapoznania się z całością odpowiedzi Szefa Służby Cywilnej na pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego ws. petycji.

Wystąpienie Prezesa SAKSAP podczas inauguracji kształcenia XXXI Promocji KSAP

Wystąpienie Prezesa SAKSAP podczas inauguracji kształcenia XXXI Promocji KSAP

W dniu 4 września 2019 r. Słuchacze XXXI Promocji złożyli uroczyste ślubowanie: „Pragnąc służyć Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję sumiennie i rzetelnie wypełniać obowiązki słuchacza Krajowej Szkoły Administracji Publicznej imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, postępować zgodnie z zasadami etyki, a swoją postawą dawać świadectwo poszanowania prawa i godności innych.”

Tym samym stali się częścią wspólnoty ludzi, którzy postanowili poświęcić życie zawodowe służbie publicznej. Słuchacze i absolwenci KSAP tworzą bowiem szczególną społeczność podzielającą przekonanie o wspólnych celach, ideałach i zadaniach polskiej administracji publicznej.

Do świeżo upieczonych słuchaczy listownie zwrócili się Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Prezydent RP Andrzej Duda oraz Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

W uroczystości wziął udział Prezes Stowarzyszenia Absolwentów KSAP – Jerzy Siekiera. W swoim przemówieniu do słuchaczy XXXI Promocji podkreślił, że niezmiernie cieszy go fakt, że w mury Szkoły wciąż wstępują ludzie, którym bliska jest idea neutralnej politycznie i profesjonalnej służby publicznej. Tym bardziej, że sytuacja w służbie cywilnej budzi niepokój: rosnąca fluktuacja kadr, coraz mniejsze zainteresowanie pracą w administracji rządowej oraz losy zawodowe kolejnych roczników KSAP. Podkreślił przy tym aktywność Stowarzyszenia Absolwentów na rzecz poprawy sytuacji w służbie cywilnej.

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z pełną treścią wystąpienia Prezesa SAKSAP na inauguracji kształcenia XXXI Promocji KSAP.

Konsultacje publiczne – „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”

Konsultacje publiczne – „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP rozpoczyna etap konsultacji publicznych dot. projektu dokumentu „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”.

Projekt stanowi aktualizację dokumentu pod tym samym tytułem opracowanego w 2016 roku. Zmiany polegają na uwzględnieniu w treści projektu stanowisk i postulatów sformułowanych przez SAKSAP od czasu powstania poprzedniej wersji „Rekomendacji”.

Najistotniejsze rekomendacje dotyczą:

 • rozszerzenia kompetencji i wzmocnienia roli Szefa Służby Cywilnej,
 • silniejszego podporządkowania dyrektorów generalnych Szefowi Służby Cywilnej,
 • wprowadzenia transparentnego, opartego na kryteriach merytorycznych, dwuetapowego naboru na stanowiska kierownicze,
 • wprowadzenia karencji, 5-letniego okresu, który musi upłynąć od zaprzestania uczestniczenia w partii politycznej do objęcia stanowiska kierowniczego w służbie cywilnej,
 • ugruntowania roli KSAP jako instytucji kształcącej kadrę kierowniczą administracji publicznej,
 • poprawy płac w administracji rządowej i powiązania wzrostu wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej ze wzrostem płac w sektorze przedsiębiorstw.

Uwagi do projektu „Rekomendacji” należy przesyłać na adres zarzad@saksap.pl do końca października 2019 r. Wszystkie propozycje zmian do projektu zostaną przedyskutowane w gronie Zarządu. Ostateczna wersja dokumentu zostanie przekazana Prezesowi Rady Ministrów.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach i rozpowszechnianiu dokumentu.

Zarząd SAKSAP

Przekazanie petycji do Prezesa Rady Ministrów

Przekazanie petycji do Prezesa Rady Ministrów

Obserwując narastanie negatywnych zjawisk dotykających administracji rządowej, za których główną przyczynę Stowarzyszenie Absolwentów uważa złą sytuację płacową w korpusie służby cywilnej, kierowani troską o sprawność instytucji publicznych i jakość dostarczanych usług, przeprowadziliśmy akcję zbierania podpisów pod petycją do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej.

W dniu 3 lipca 2019 r. SA KSAP złożyło w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego ws. przekazania petycji wraz z listą 583 sygnatariuszy.

Wywiad Prezesa SAKSAP Jerzego Siekiery dla Dziennika Gazeta Prawna

Wywiad Prezesa SAKSAP Jerzego Siekiery dla Dziennika Gazeta Prawna

Z jednej strony coraz trudniej pozyskać nowych urzędników, z drugiej coraz trudniej zatrzymać w administracji świetnych specjalistów – mówi Jerzy Siekiera, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Głównymi tematami rozmowy były:
☑️ poprawa warunków zatrudnienia w służbie cywilnej
☑️ zwiększenie wynagrodzeń w administracji
☑️ sytuacja absolwentów KSAP

Zachęcamy do zapoznania się z całym wywiadem.

Stanowisko SAKSAP w sprawie poprawy warunków zatrudnienia i zwiększenia wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej

Stanowisko SAKSAP w sprawie poprawy warunków zatrudnienia i zwiększenia wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej

W internetowym Serwisie Służby Cywilnej opublikowano Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2018 roku. Płynie z niego wniosek, że służba cywilna znajduje się w trudnej sytuacji. Jak zauważa sam Szef: Teraz to praca szuka człowieka. Pracodawcom, szczególnie w dużych miastach, coraz trudniej znaleźć pracownika. W służbie cywilnej chcemy zatrudniać najlepszych, jednak pod względem dynamiki wzrostu płac przegrywamy nie tylko z sektorem prywatnym.

Kierując się troską o sprawność instytucji publicznych i jakość dostarczanych usług, Zarząd Stowarzyszenia przeanalizował Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej i zajął stanowisko w sprawie poprawy warunków zatrudnienia i zwiększenia wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem!


Stowarzyszenie oczekuje niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zwiększenie wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej. Właściwe warunki do pełnienia służby publicznej, w tym godne wynagradzanie za pracę urzędników, są niezbędne do realizacji celów stawianych przed administracją.

Zwiększenie płac w administracji rządowej wymaga możliwie szerokiego poparcia, dlatego zachęcamy do podpisywania petycji do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej.

Pożegnanie Tomasza Dzieńdziury

Pożegnanie Tomasza Dzieńdziury

22 maja 2019 roku zmarł Tomasz Dzieńdziura, absolwent XXI Promocji KSAP „Stanisław Konarski”.

Tomasz urodził się w grudniu 1983 roku w Zielonej Górze. Był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (studiował stosunki międzynarodowe). Po ukończeniu KSAP pracował w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W ramach swoich obowiązków reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. Był delegatem krajowym w Komitecie Turystyki Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu.

Pogrzeb odbędzie się o g. 11:00 w dniu 27 maja w warszawskim kościele św. Barnaby Apostoła.

Tomek był zawsze uśmiechnięty i pomocny – takim go zapamiętamy.

Fundamenty: rozwój służby cywilnej – dyplomacja

Fundamenty: rozwój służby cywilnej – dyplomacja

W dniu 15 kwietnia 2019 r. odbył się briefing podsumowujący doświadczenia programu “Fundamenty: rozwój służby cywilnej – dyplomacja”, realizowanego wspólnie przez KSAP i Stowarzyszenie Absolwentów KSAP.

Projekt miał na celu przeanalizowanie istniejących (zarówno tradycyjnych, jak i nowatorskich) rozwiązań instytucjonalnych współczesnych państw partnerskich i sojuszniczych Polski.

W ramach projektu odbyły się:

 • seminarium nt. Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z udziałem wysokich przedstawicieli ESDZ,
 • seminarium koncepcyjno-programowe,
 • wykłady ambasadorów i innych przedstawicieli dyplomatycznych (z Chile, Egiptu, Hiszpanii, Irlandii, Iranu, Izraela, Palestyny, Peru, Rumunii, Stolicy Apostolskiej, USA, Włoch),
 • spotkania w ambasadach,
 • narady warsztatowe.

Efektem programu jest raport końcowy podsumowujący różne modele dyplomacji pt. Fundamenty: rozwój służby cywilnej – dyplomacja.

Zachęcamy do zapoznania się!

Petycja w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej

Petycja w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej

Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jest dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania służby publicznej. Kondycja służby cywilnej stanowi zatem szczególny obszar naszego zainteresowania i naszej troski.

Obecnie służba cywilna zmaga się z rosnąca fluktuacją kadr i coraz mniejszym zainteresowaniem pracą w administracji rządowej. Pozyskaniu i utrzymaniu wykwalifikowanej kadry nie sprzyja sytuacja płacowa w służbie cywilnej.

Niska konkurencyjność płac w urzędach administracji rządowej jest efektem różnej dynamiki wzrostu wynagrodzeń w służbie cywilnej i wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw. Od wielu lat płace pracowników polskich firm rosną szybciej niż płace członków korpusu służby cywilnej.

Na podstawie obserwacji rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej, można mieć nadzieję, że niebawem pojawią  się sprzyjające okoliczności dla wprowadzania systemowych rozwiązań dotyczących wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej.  Szansę wykorzystają jednak tylko te grupy zawodowe, które w wyraźny sposób zasygnalizują swoje potrzeby i oczekiwania. Jeżeli służba cywilna nie zgłosi teraz swoich postulatów, to być może na lata straci szansę na poprawę warunków zatrudnienia.

W związku z powyższym uznaliśmy, że istnieje potrzeba wystąpienia Stowarzyszenia w sprawie zwiększenia płac w administracji rządowej. Dochodząc do wniosku, że sprawa wymaga możliwie szerokiego poparcia, postanowiliśmy wyjść poza schemat pism i stanowisk Zarządu. Przygotowaliśmy petycję do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów zawierającą oczekiwanie podjęcia działań mających na celu zwiększenie wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej.

PODPISZ PETYCJĘ TUTAJ

Petycję może podpisać każdy, podając imię, nazwisko i nazwę miejscowości. Sygnatariusz petycji może zdecydować, że jego dane nie będą wyświetlane w internecie.

Po zebraniu podpisów, petycja wraz z wydrukowaną listą sygnatariuszy zostanie przekazana adresatowi – Panu Mateuszowi Morawieckiemu, Prezesowi Rady Ministrów.

Zachęcamy do podpisywania petycji i informowania znajomych o naszej inicjatywie.

Program Szkoleniowy – Ocena Skutków Regulacji

Program Szkoleniowy – Ocena Skutków Regulacji

Z inicjatywy absolwentów #KSAP zaczynamy Program Szkoleniowy SA KSAP, którego ideą jest dzielenie się wiedzą specjalistyczną z absolwentami i słuchaczami.

Skąd się wziął test regulacyjny i dlaczego już go nie ma? – ta i inne kwestie omawiane były 2 marca w KSAP podczas seminarium szkoleniowego pt. „Ocena Skutków Regulacji – aspekty praktyczne”. Prowadzącym był Piotr Firlus, absolwent XVII Promocji, a w latach 2010-2018 pracownik Departamentu Oceny Skutków Regulacji/Departamentu Analiz Strategicznych KPRM.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy zapoznali się z praktyką procesu oceny skutków regulacji w rządowym procesie legislacyjnym. Jak obiecywaliśmy nie było łatwo, za to zdecydowanie warto!

Jeżeli ktoś z absolwentów chciałby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi absolwentami i słuchaczami to zachęcamy do kontaktu i kontynuowania Programu Szkoleniowego SAKSAP.