Stanowisko SAKSAP w sprawie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej

Stanowisko SAKSAP w sprawie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej

Stowarzyszenie przekazało załączoną opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw w ramach konsultacji publicznych.

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej  zajęło stanowisko do projektu z dnia 11 października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, wpisanego do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
W uzasadnieniu do projektu ustawy wnioskodawca wskazuje, że proponowane rozwiązania obejmują w szczególności:
1) odbiurokratyzowanie i uelastycznienie naboru do służby cywilnej,
2) zmiany w systemach czasu pracy,
3) uelastycznienie zasad tworzenia i funkcjonowania komisji dyscyplinarnych,
4) ustanowienie Dnia Służby Cywilnej oraz odznaki honorowej „Za Zasługi dla Służby Cywilnej”.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem SA KSAP.

Stanowisko Stowarzyszenia Absolwentów KSAP w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2022

Stanowisko Stowarzyszenia Absolwentów KSAP w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2022

W związku ze skierowaniem do prac Sejmu, przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2022 (druk sejmowy nr 1624), Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przyjęło stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Stanowisko zostało przekazane Marszałkowi Sejmu, właściwym komisjom sejmowym oraz klubom parlamentarnym i kołom poselskim.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem.

Kongres Stowarzyszenia Absolwentów KSAP

Kongres Stowarzyszenia Absolwentów KSAP

W dniu 18 września 2021 r. odbył się Kongres Stowarzyszenia Absolwentów KSAP. Podczas Kongresu przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Ponadto Kongres wybrał Prezesa Zarządu Stowarzyszenia – Jerzego Siekierę oraz członków Zarządu:

 • Jarosław Kaźmierski,
 • Krzysztof Madej,
 • Patryk Popczyk,
 • Anna Mroczkowska,
 • Jakub Krawczyk,
 • Agnieszka Grzegorczyk,
 • Wojciech Kowalewski,
 • Przemysław Wyganowski.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 • Marek Haliniak,
 • Sebastian Krawczyk,
 • Wojciech Szkotnicki.

Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:

 • Agnieszka Kawula,
 • Michał Markocki,
 • Jacek Meissner,
 • Jan Pastwa,
 • Anna Walkowiak.

Gratulujemy nowym władzom i życzymy powodzenia.

Raport SAKSAP: Zróżnicowanie wynagrodzeń w służbie cywilnej i jego uwarunkowania

Raport SAKSAP: Zróżnicowanie wynagrodzeń w służbie cywilnej i jego uwarunkowania

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej złożyło do dyrektorów generalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw wniosek o udostępnienie informacji w zakresie podstawy zatrudnienia, zasad wynagradzania i płac pracowników zatrudnionych w najważniejszych urzędach administracji rządowej. Wniosek obejmował zestaw 5 pytań.

Niniejszy raport problemowy stanowi zbiorcze opracowanie odpowiedzi na pytania dotyczące istniejących we wskazanych powyżej urzędach wynagrodzeń oraz zasad ich naliczania i przyznawania, a także przestrzegania postanowień ustawowych dotyczących równego traktowania pracowników w tej sferze. Raport opracowano przede wszystkim na podstawie danych otrzymanych w odpowiedzi na pytanie nr 2 (uzupełnione załącznikiem/aneksem statystycznym na podstawie pytań 1 i 1a).

Zachęcamy do lektury: Raport SAKSAP: Zróżnicowanie wynagrodzeń w służbie cywilnej i jego uwarunkowania

Obchody 30-lecia KSAP

Obchody 30-lecia KSAP

Popołudniową porą 18 czerwca, w historycznych wnętrzach Teatru Królewskiego w Łazienkach miała miejsce kulminacja obchodów 30-lecia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego – tj. Jubileuszowa Gala Koncertowa.

Z racji ograniczeń epidemicznych liczba zaproszonych gości była bardzo ograniczona, w praktyce do doborowego grona dyrektorów generalnych ministerstw oraz szczególnych gości. Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot oraz Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Rafał Siemianowski odczytali w imieniu Prezydenta i Premiera uroczyste adresy i laudacje dla naszej zasłużonej placówki. Wyżej wymienieni, jak też Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, otrzymali następnie medale wybite z okazji 30-lecia Szkoły oraz okolicznościowe dyplomy.

Długotrwały aplauz i frenetyczne brawa publiczności wzbudziło uhonorowanie medalem i dyplomem prof. Marii Gintowt-Jankowicz, twórczyni i pierwszego dyrektora Szkoły. Gdy zamilkły oklaski rozpoczął się koncert Orkiestry Polskiej Opery Królewskiej. W jej wykonaniu i z udziałem znakomitych solistów mieliśmy okazję wysłuchać prawdziwej kolekcji „The Best of W.A. Mozart”.

Po koncercie goście wzięli udział w uroczystej kolacji, w trakcie której kontynuowane było honorowanie osób zasłużonych dla Szkoły. Medale i dyplomy 30-lecia otrzymało zacne grono dyrektorów generalnych znanych ze swojego zaangażowania w kształcenie i współpracę ze Szkołą – wśród nich rzecz jasna większość stanowili absolwenci, w tym dwoje b. Prezesów naszego Stowarzyszenia. Wyróżniono także szereg pracowników i wykładowców, wśród których także było wielu absolwentów i kolejna dwójka b. Prezesów Zarządu (łącznie uhonorowano osobiście pięcioro Prezesów naszej asocjacji – Marek Halinak, Robert Bartold, Rafał Siemianowski, Urszula Kulisiewicz oraz Paweł Banaś). Na zakończenie zostało uhonorowane także samo Stowarzyszenie jako całość – zaszczyt przyjęcia medalu z rąk Dyrektora Szkoły przypadł Skarbnikowi Stowarzyszenia – Jarosławowi Kaźmierskiemu.

Stanowisko SAKSAP w związku ze sprawozdaniem SSC o stanie służby cywilnej

Stanowisko SAKSAP w związku ze sprawozdaniem SSC o stanie służby cywilnej

W internetowym Serwisie Służby Cywilnej opublikowano sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2020 roku. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, kierując się troską o sprawność instytucji administracji rządowej oraz godne warunki pełnienia służby publicznej przez członków korpusu służby cywilnej, odniosło się do tych fragmentów sprawozdania, które zawierają szczególnie istotne informacje.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Raport SAKSAP: Ile jest służby cywilnej w ministerstwach?

Raport SAKSAP: Ile jest służby cywilnej w ministerstwach?

W lipcu 2020 r. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej złożyło do dyrektorów generalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw wniosek o udostępnienie informacji w zakresie podstawy zatrudnienia, zasad wynagradzania i płac pracowników zatrudnionych w najważniejszych urzędach administracji rządowej. Wniosek obejmował zestaw 5 pytań.

Wynikiem analizy otrzymanych materiałów są raporty problemowe dotyczące poszczególnych pytań lub ich grup –  publikowane sukcesywnie, a w przyszłości – raport zbiorczy dotyczący całości przedmiotu zapytania.

Niniejszy raport problemowy stanowi opracowanie odpowiedzi na pytanie o liczbę oraz udział procentowy osób zatrudnionych na podstawie:

 1. a) ustawy o służbie cywilnej,
 2. b) ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
 3. c) Kodeksu pracy,

w ogóle zatrudnionych w latach 2015-2019.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem SAKSAP: Ile jest służby cywilnej w ministerstwach?

Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o służbie zagranicznej (druk nr 877)

Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o służbie zagranicznej (druk nr 877)

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zgłosiło uwagi do rządowego projektu ustawy o służbie zagranicznej zawartego w druku sejmowym nr 877.

Przedstawiony projekt ustawy wprowadza szereg nowych rozwiązań o charakterze fundamentalnym dla służby zagranicznej. Z zadowoleniem należy przyjąć wprowadzenie regulacji w obszarach do tej pory niedookreślonych oraz przepisów skutkujących poszerzeniem publicznego dostępu do archiwów MSZ. Niektóre propozycje mogą jednak wzbudzać wątpliwości natury merytorycznej oraz prawnej.

Zachęcamy do zapoznania się z uwagami!

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej bez opinii Szefa Służby Cywilnej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej bez opinii Szefa Służby Cywilnej

 
Zgodnie z otrzymaną w dniu 16 grudnia br. informacją z Centrum Informacyjnego Rządu: Szef Służby Cywilnej nie brał udziału w opiniowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, gdyż przedmiotowy projekt – na etapie procesu legislacyjnego – nie był przekazany do opiniowania.
 
Opinia Szefa Służby Cywilnej w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych

Opinia Szefa Służby Cywilnej w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych

W odpowiedzi na wniosek SAKSAP o udostępnienie opinii Szefa Służby Cywilnej do projektu rozporządzenia Rady Ministrów określającego rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w urzędach administracji rządowej, o którym mowa w art. 15zzzzzo ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Centrum Informacyjne Rządu przesłało:
 
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami!