Przekazanie petycji do Prezesa Rady Ministrów

Przekazanie petycji do Prezesa Rady Ministrów

Obserwując narastanie negatywnych zjawisk dotykających administracji rządowej, za których główną przyczynę Stowarzyszenie Absolwentów uważa złą sytuację płacową w korpusie służby cywilnej, kierowani troską o sprawność instytucji publicznych i jakość dostarczanych usług, przeprowadziliśmy akcję zbierania podpisów pod petycją do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej.

W dniu 3 lipca 2019 r. SA KSAP złożyło w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego ws. przekazania petycji wraz z listą 583 sygnatariuszy.

Wywiad Prezesa SAKSAP Jerzego Siekiery dla Dziennika Gazeta Prawna

Wywiad Prezesa SAKSAP Jerzego Siekiery dla Dziennika Gazeta Prawna

Z jednej strony coraz trudniej pozyskać nowych urzędników, z drugiej coraz trudniej zatrzymać w administracji świetnych specjalistów – mówi Jerzy Siekiera, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Głównymi tematami rozmowy były:
☑️ poprawa warunków zatrudnienia w służbie cywilnej
☑️ zwiększenie wynagrodzeń w administracji
☑️ sytuacja absolwentów KSAP

Zachęcamy do zapoznania się z całym wywiadem.

Stanowisko SAKSAP w sprawie poprawy warunków zatrudnienia i zwiększenia wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej

Stanowisko SAKSAP w sprawie poprawy warunków zatrudnienia i zwiększenia wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej

W internetowym Serwisie Służby Cywilnej opublikowano Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2018 roku. Płynie z niego wniosek, że służba cywilna znajduje się w trudnej sytuacji. Jak zauważa sam Szef: Teraz to praca szuka człowieka. Pracodawcom, szczególnie w dużych miastach, coraz trudniej znaleźć pracownika. W służbie cywilnej chcemy zatrudniać najlepszych, jednak pod względem dynamiki wzrostu płac przegrywamy nie tylko z sektorem prywatnym.

Kierując się troską o sprawność instytucji publicznych i jakość dostarczanych usług, Zarząd Stowarzyszenia przeanalizował Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej i zajął stanowisko w sprawie poprawy warunków zatrudnienia i zwiększenia wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem!


Stowarzyszenie oczekuje niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zwiększenie wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej. Właściwe warunki do pełnienia służby publicznej, w tym godne wynagradzanie za pracę urzędników, są niezbędne do realizacji celów stawianych przed administracją.

Zwiększenie płac w administracji rządowej wymaga możliwie szerokiego poparcia, dlatego zachęcamy do podpisywania petycji do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej.

Pożegnanie Tomasza Dzieńdziury

Pożegnanie Tomasza Dzieńdziury

22 maja 2019 roku zmarł Tomasz Dzieńdziura, absolwent XXI Promocji KSAP „Stanisław Konarski”.

Tomasz urodził się w grudniu 1983 roku w Zielonej Górze. Był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (studiował stosunki międzynarodowe). Po ukończeniu KSAP pracował w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W ramach swoich obowiązków reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. Był delegatem krajowym w Komitecie Turystyki Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu.

Pogrzeb odbędzie się o g. 11:00 w dniu 27 maja w warszawskim kościele św. Barnaby Apostoła.

Tomek był zawsze uśmiechnięty i pomocny – takim go zapamiętamy.

Fundamenty: rozwój służby cywilnej – dyplomacja

Fundamenty: rozwój służby cywilnej – dyplomacja

W dniu 15 kwietnia 2019 r. odbył się briefing podsumowujący doświadczenia programu “Fundamenty: rozwój służby cywilnej – dyplomacja”, realizowanego wspólnie przez KSAP i Stowarzyszenie Absolwentów KSAP.

Projekt miał na celu przeanalizowanie istniejących (zarówno tradycyjnych, jak i nowatorskich) rozwiązań instytucjonalnych współczesnych państw partnerskich i sojuszniczych Polski.

W ramach projektu odbyły się:

  • seminarium nt. Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z udziałem wysokich przedstawicieli ESDZ,
  • seminarium koncepcyjno-programowe,
  • wykłady ambasadorów i innych przedstawicieli dyplomatycznych (z Chile, Egiptu, Hiszpanii, Irlandii, Iranu, Izraela, Palestyny, Peru, Rumunii, Stolicy Apostolskiej, USA, Włoch),
  • spotkania w ambasadach,
  • narady warsztatowe.

Efektem programu jest raport końcowy podsumowujący różne modele dyplomacji pt. Fundamenty: rozwój służby cywilnej – dyplomacja.

Zachęcamy do zapoznania się!

Petycja w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej

Petycja w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej

Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jest dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania służby publicznej. Kondycja służby cywilnej stanowi zatem szczególny obszar naszego zainteresowania i naszej troski.

Obecnie służba cywilna zmaga się z rosnąca fluktuacją kadr i coraz mniejszym zainteresowaniem pracą w administracji rządowej. Pozyskaniu i utrzymaniu wykwalifikowanej kadry nie sprzyja sytuacja płacowa w służbie cywilnej.

Niska konkurencyjność płac w urzędach administracji rządowej jest efektem różnej dynamiki wzrostu wynagrodzeń w służbie cywilnej i wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw. Od wielu lat płace pracowników polskich firm rosną szybciej niż płace członków korpusu służby cywilnej.

Na podstawie obserwacji rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej, można mieć nadzieję, że niebawem pojawią  się sprzyjające okoliczności dla wprowadzania systemowych rozwiązań dotyczących wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej.  Szansę wykorzystają jednak tylko te grupy zawodowe, które w wyraźny sposób zasygnalizują swoje potrzeby i oczekiwania. Jeżeli służba cywilna nie zgłosi teraz swoich postulatów, to być może na lata straci szansę na poprawę warunków zatrudnienia.

W związku z powyższym uznaliśmy, że istnieje potrzeba wystąpienia Stowarzyszenia w sprawie zwiększenia płac w administracji rządowej. Dochodząc do wniosku, że sprawa wymaga możliwie szerokiego poparcia, postanowiliśmy wyjść poza schemat pism i stanowisk Zarządu. Przygotowaliśmy petycję do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów zawierającą oczekiwanie podjęcia działań mających na celu zwiększenie wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej.

PODPISZ PETYCJĘ TUTAJ

Petycję może podpisać każdy, podając imię, nazwisko i nazwę miejscowości. Sygnatariusz petycji może zdecydować, że jego dane nie będą wyświetlane w internecie.

Po zebraniu podpisów, petycja wraz z wydrukowaną listą sygnatariuszy zostanie przekazana adresatowi – Panu Mateuszowi Morawieckiemu, Prezesowi Rady Ministrów.

Zachęcamy do podpisywania petycji i informowania znajomych o naszej inicjatywie.

Program Szkoleniowy – Ocena Skutków Regulacji

Program Szkoleniowy – Ocena Skutków Regulacji

Z inicjatywy absolwentów #KSAP zaczynamy Program Szkoleniowy SA KSAP, którego ideą jest dzielenie się wiedzą specjalistyczną z absolwentami i słuchaczami.

Skąd się wziął test regulacyjny i dlaczego już go nie ma? – ta i inne kwestie omawiane były 2 marca w KSAP podczas seminarium szkoleniowego pt. „Ocena Skutków Regulacji – aspekty praktyczne”. Prowadzącym był Piotr Firlus, absolwent XVII Promocji, a w latach 2010-2018 pracownik Departamentu Oceny Skutków Regulacji/Departamentu Analiz Strategicznych KPRM.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy zapoznali się z praktyką procesu oceny skutków regulacji w rządowym procesie legislacyjnym. Jak obiecywaliśmy nie było łatwo, za to zdecydowanie warto!

Jeżeli ktoś z absolwentów chciałby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi absolwentami i słuchaczami to zachęcamy do kontaktu i kontynuowania Programu Szkoleniowego SAKSAP.

„Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy”

„Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy”

Wydana ostatnio przez Krajową Szkołą Administracji Publicznej monografia pt. „Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy” zawiera cztery części pn. Aktualne wyzwania polskiej administracji, adekwatność struktur administracji publicznej, Procedury działania i sposoby realizacji zadań publicznych, Status prawny i etos pracowników administracji publicznej. Łącznie ponad 40 tekstów dotyczących różnych dziedzin działalności administracji, jej uwarunkowań prawnych i ich złożoności oraz deontologii administracji publicznej i wyzwań merytorycznych, etycznych przed jakimi stają jej pracownicy.

Z licznego zbioru ciekawych i inspirujących tekstów warto zwrócić uwagę na tekst dr Beaty Springer nie tylko opisujący w perspektywie historycznej budowę w Polsce po 1989 r. korpusu służby, ale stawia też pytania o systemowe źródła częściowych niepowodzeń. W konkluzji Autorka stwierdziła: „Nieodzownym elementem sprawnie funkcjonującej służby cywilnej jest stworzenie takich warunków, które pozwolą jej „w spokoju” rozwijać się i udoskonalać. Niewątpliwie nie służą jej ciągłe zmiany uregulowań prawnych niosących ze sobą brak stabilizacji i niepewność”. Kompleksowe wprowadzenie w funkcjonowanie administracji skarbowej i celnej przynosi tekst Mariana Banasia poświęcony Krajowej Administracji Skarbowej, z kolei Leszek Murat postanowił na bogatym materiale empirycznym (głównie proweniencji NIK) odpowiedzieć na pytanie – czym jest rzetelność w administracji.

Miło zauważyć, iż ok 20% tekstów w omawianym tomie jest autorstwa absolwentów i słuchaczy KSAP, dotyczących różnych dziedzin i aspektów funkcjonowania polskiej administracji, co potwierdza bogactwo oferty dla państwa i dla siebie jaką mieści w sobie środowisko ksapowskie i postksapowskie. Przykładowo Łukasz Regner i Dominik Sybilski ukazali w swoich szkicach różne aspekty i uwarunkowania jawności w działaniu administracji publicznej oraz możliwości realizacji obywatelskiego prawa do informacji publicznej, w tym możliwości korzystania z otwartych danych. Piotr Szpunar przybliża czytelnikowi zarówno przeszłość, teraźniejszość jak i stojące przed NBP wyzwania. Ciekawe i pokazujące często złożoność wyborów przed jakimi stoi bank centralny (łączący w sobie różne role) mogą być przedstawione w tekście okoliczności dymisji w latach 30. prezesa Banku Polskiego Adama Koca. Natomiast odnosząc się do bieżących wyzwań stojących przed NBP Autor wskazuje m.in., iż „wprawdzie obecne regulacje pozwalają NBP na skuteczne wykorzystanie wielu instrumentów, w tym także niestandardowych, jednak ich uporządkowanie i podzielenie explicite na instrumenty polityki pieniężnej oraz stabilności finansowej usprawniłoby ich potencjalne wykorzystanie. Trzeba pamiętać, że obecna stabilność makroekonomiczna i finansowa nie jest dana raz na zawsze”.

Słuchacze KSAP podjęli także tematy z historii administracji dotyczące II RP. Epoki jakby trochę dziś powtórnie zapominanej. Hubert Szymczyk poświęcił swój tekst ochronie zabytków w dwudziestoleciu międzywojennym, omawiając istotne także po I wojnie światowej działania rewindykacyjne. Natomiast Jarosław Kubiak opisał w swoim szkicu funkcjonowanie rządu i administracji rządowej w latach 1933-1934. Ważnym dla II RP okresie przejściowym od de facto osobistego wpływy Marszałka Józefa Piłsudskiego na sprawy państwa, po rządy coraz bardziej zróżnicowanej formacji sanacyjnej. Wszystko to czujne oko historyka i administratywisty potrafiło wyłuskać z pozornie statycznych dokumentów administracyjnych i aktów normatywnych.

W ostatniej części dotyczącej zamieszczony został tekst prezentujący w siłą rzeczy skrótowym ujęciu 25 lat działalności SA KSAP autorstwa Krzysztofa Madeja i Przemysława Wyganowskiego członków Stowarzyszenia Absolwentów KSAP. Jak napisał we wprowadzeniu do ww. monografii dyrektor Krajowej Szkoły dr Wojciech Federczyk tekst ten stanowi potwierdzenie, iż jest to środowisko autentycznie zaangażowane w służbę publiczną.

Link do publikacji.

 

 

Autor: Krzysztof Madej