„Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy”

„Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy”

Wydana ostatnio przez Krajową Szkołą Administracji Publicznej monografia pt. „Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy” zawiera cztery części pn. Aktualne wyzwania polskiej administracji, adekwatność struktur administracji publicznej, Procedury działania i sposoby realizacji zadań publicznych, Status prawny i etos pracowników administracji publicznej. Łącznie ponad 40 tekstów dotyczących różnych dziedzin działalności administracji, jej uwarunkowań prawnych i ich złożoności oraz deontologii administracji publicznej i wyzwań merytorycznych, etycznych przed jakimi stają jej pracownicy.

Z licznego zbioru ciekawych i inspirujących tekstów warto zwrócić uwagę na tekst dr Beaty Springer nie tylko opisujący w perspektywie historycznej budowę w Polsce po 1989 r. korpusu służby, ale stawia też pytania o systemowe źródła częściowych niepowodzeń. W konkluzji Autorka stwierdziła: „Nieodzownym elementem sprawnie funkcjonującej służby cywilnej jest stworzenie takich warunków, które pozwolą jej „w spokoju” rozwijać się i udoskonalać. Niewątpliwie nie służą jej ciągłe zmiany uregulowań prawnych niosących ze sobą brak stabilizacji i niepewność”. Kompleksowe wprowadzenie w funkcjonowanie administracji skarbowej i celnej przynosi tekst Mariana Banasia poświęcony Krajowej Administracji Skarbowej, z kolei Leszek Murat postanowił na bogatym materiale empirycznym (głównie proweniencji NIK) odpowiedzieć na pytanie – czym jest rzetelność w administracji.

Miło zauważyć, iż ok 20% tekstów w omawianym tomie jest autorstwa absolwentów i słuchaczy KSAP, dotyczących różnych dziedzin i aspektów funkcjonowania polskiej administracji, co potwierdza bogactwo oferty dla państwa i dla siebie jaką mieści w sobie środowisko ksapowskie i postksapowskie. Przykładowo Łukasz Regner i Dominik Sybilski ukazali w swoich szkicach różne aspekty i uwarunkowania jawności w działaniu administracji publicznej oraz możliwości realizacji obywatelskiego prawa do informacji publicznej, w tym możliwości korzystania z otwartych danych. Piotr Szpunar przybliża czytelnikowi zarówno przeszłość, teraźniejszość jak i stojące przed NBP wyzwania. Ciekawe i pokazujące często złożoność wyborów przed jakimi stoi bank centralny (łączący w sobie różne role) mogą być przedstawione w tekście okoliczności dymisji w latach 30. prezesa Banku Polskiego Adama Koca. Natomiast odnosząc się do bieżących wyzwań stojących przed NBP Autor wskazuje m.in., iż „wprawdzie obecne regulacje pozwalają NBP na skuteczne wykorzystanie wielu instrumentów, w tym także niestandardowych, jednak ich uporządkowanie i podzielenie explicite na instrumenty polityki pieniężnej oraz stabilności finansowej usprawniłoby ich potencjalne wykorzystanie. Trzeba pamiętać, że obecna stabilność makroekonomiczna i finansowa nie jest dana raz na zawsze”.

Słuchacze KSAP podjęli także tematy z historii administracji dotyczące II RP. Epoki jakby trochę dziś powtórnie zapominanej. Hubert Szymczyk poświęcił swój tekst ochronie zabytków w dwudziestoleciu międzywojennym, omawiając istotne także po I wojnie światowej działania rewindykacyjne. Natomiast Jarosław Kubiak opisał w swoim szkicu funkcjonowanie rządu i administracji rządowej w latach 1933-1934. Ważnym dla II RP okresie przejściowym od de facto osobistego wpływy Marszałka Józefa Piłsudskiego na sprawy państwa, po rządy coraz bardziej zróżnicowanej formacji sanacyjnej. Wszystko to czujne oko historyka i administratywisty potrafiło wyłuskać z pozornie statycznych dokumentów administracyjnych i aktów normatywnych.

W ostatniej części dotyczącej zamieszczony został tekst prezentujący w siłą rzeczy skrótowym ujęciu 25 lat działalności SA KSAP autorstwa Krzysztofa Madeja i Przemysława Wyganowskiego członków Stowarzyszenia Absolwentów KSAP. Jak napisał we wprowadzeniu do ww. monografii dyrektor Krajowej Szkoły dr Wojciech Federczyk tekst ten stanowi potwierdzenie, iż jest to środowisko autentycznie zaangażowane w służbę publiczną.

Link do publikacji.

 

 

Autor: Krzysztof Madej

Inauguracja kształcenia XXX Promocji KSAP

Inauguracja kształcenia XXX Promocji KSAP

W dniu 7 września 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja kształcenia kolejnej promocji w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Swoją przygodę z KSAP rozpoczęła kolejna – już XXX promocja słuchaczy.

Podczas uroczystości inauguracyjnej Stowarzyszenie reprezentował Prezes Jerzy Siekiera. W swoim wystąpieniu powitał świeżo zaprzysiężonych słuchaczy we wspólnocie osób, które postanowiły poświęcić życie zawodowe służbie publicznej. Prezes złożył życzenia przyszłych sukcesów i satysfakcji z obranej drogi zawodowej. Prezes odniósł się również do wniosków zawartych w Sprawozdaniu Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2017 roku oraz do wysłanego w dniu 4 września 2018 r. pisma do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, w którym Stowarzyszenie Absolwentów KSAP zaproponowało wprowadzenie zmian w systemie służby cywilnej.

Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia podkreślił, że SA KSAP czynnie uczestniczy w życiu Szkoły, propagując jej tradycje i osiągnięcia oraz niezmiennie deklaruje gotowość współpracy na rzecz inicjatyw służących Szkole i jej słuchaczom. Jednocześnie serdecznie zachęcał nowych Słuchaczy do aktywnego włączenia się w działalność SA KSAP.

Zachęcamy do zapoznania się z całym wystąpieniem Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów KSAP z inauguracji kształcenia XXX Promocji KSAP.

W wydarzeniu wzięli udział: Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta RP, zastępca Szefa KPRM Paweł Szrot, przedstawiciele Rady Służby Publicznej, Rady KSAP, dyrektorzy generalni i dyrektorzy komórek organizacyjnych urzędów, a także liczne grono wykładowców, absolwentów i sympatyków Szkoły. Wszystkim nowym Ksaperom jeszcze raz gratulujemy podjęcia decyzji o służbie Rzeczypospolitej oraz przyjęcia w mury Krajowej Szkoły.

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów do Premiera Mateusza Morawieckiego

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów do Premiera Mateusza Morawieckiego

W dniu 4 września 2018 r. Stowarzyszenie Absolwentów skierowało pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego  zawierające cztery postulaty, dotyczące:
  • podniesienia kwoty bazowej,
  • przeprowadzenia oceny skutków regulacji ex post nowelizacji ustawy o służbie cywilnej z 2015 r. pod kątem zasadności utrzymania dotychczasowej rozpiętości wynagrodzeń pomiędzy grupą wyższych stanowisk, a grupą stanowisk samodzielnych,
  • naborów na wyższe stanowiska,
  • neutralności politycznej i zasady karencji w odniesieniu do wyższych stanowisk.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego pisma.
Stanowisko Stowarzyszenia Absolwentów w związku z konsultacjami projektu rekomendacji OECD

Stanowisko Stowarzyszenia Absolwentów w związku z konsultacjami projektu rekomendacji OECD

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej wyraża pozytywną opinię o projekcie dokumentu OECD Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability, oceniając, że zawarte w nim propozycje są zgodne z bliską środowisku absolwentów KSAP ideą profesjonalnej i apolitycznej służby publicznej.

Z całym stanowiskiem można zapoznać się tutaj.

English version here: Response of the National School of Public Administration Alumni Association in the public consultation of the draft OECD document Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability.

Projekt rekomendacji OECD ws. polityki kadrowej w służbie cywilnej!

Projekt rekomendacji OECD ws. polityki kadrowej w służbie cywilnej!

Stowarzyszenie Absolwentów zachęca do wzięcia udziału w publicznych konsultacjach projektu rekomendacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), który dotyczy polityki kadrowej w służbie cywilnej!

Projekt “OECD Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability” zawiera 14 zasad nowoczesnej, dobrze funkcjonującej służby cywilnej w ramach trzech głównych kategorii:

  • Oparta na wartościach służba publiczna zorientowana na wyniki i obywatela,
  • Wzbudzająca zaufanie i kompetentna służba publiczna, potrafiąca zidentyfikować niezbędne w dobrze funkcjonującej administracji umiejętności i kompetencje,
  • Odpowiadająca na potrzeby i umiejąca się dostosować służba publiczna, reagująca na bieżąco na pojawiające się wyzwania.

Konsultacje trwają do 14 września. Udział w nich może wziąć każdy zainteresowany polityką kadrową w służbie cywilnej. Do konsultacji służy ankieta online.

Dokument i więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie OECD.

Rekomendacja posłuży państwom członkowskim jako punkt odniesienia dla prowadzenia i oceny krajowych reform administracji. OECD będzie regularnie monitorować, czy i w jakim stopniu państwa członkowskie stosują opracowane rekomendacje. Nie później niż pięć lat od zatwierdzenia dokumentu, eksperci OECD planują przygotować pierwszy raport w przedmiotowej sprawie.

Ognisko Stowarzyszenia Absolwentów

Ognisko Stowarzyszenia Absolwentów

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów KSAP serdecznie zaprasza swoich Członków i ich rodziny do wzięcia udziału w ognisku, które odbędzie się w Parku Młocińskim w sobotę 4 sierpnia od godziny 17.
Udział w ognisku jest bezpłatny.
O szczegółach imprezy można przeczytać tutaj.
Zaproszenie na spływ kajakowy

Zaproszenie na spływ kajakowy

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zaprasza wszystkich absolwentów KSAP oraz przyjaciół na spływ kajakowy.
Spływ Wisłą z Plaży przy Moście Poniatowskim do Twierdzy Modlin odbędzie się 21 lipca 2018 r.
Więcej informacji tutaj.
Nowy Zarząd

Nowy Zarząd

Prezes: Jerzy Siekiera

Członkowie:

Jarosław Kaźmierski

Grzegorz Korczyński

Natalia Kubik

Krzysztof Madej

Wojciech Szkotnicki