Drugi raport SAKSAP: Jak przebiega ocena czy kandydaci na dyrektorów spełniają ustawowe wymagania?

Drugi raport SAKSAP: Jak przebiega ocena czy kandydaci na dyrektorów spełniają ustawowe wymagania?

W czerwcu br. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej złożyło do dyrektorów generalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw wniosek o udostępnienie informacji w zakresie realizacji w urzędach przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, określającego wymagania wobec osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Wniosek obejmował zestaw 20 pytań. Na wniosek odpowiedziało 20 spośród 21 instytucji. Wynikiem analizy otrzymanych materiałów są raporty problemowe dotyczące poszczególnych pytań lub ich grup –  publikowane sukcesywnie, a w przyszłości – raport zbiorczy dotyczący całości przedmiotu zapytania. Propozycje gruntownych zmian w zakresie przepisów regulujących kwestię naborów na wyższe stanowiska służby cywilnej zostały przedstawione w opracowaniu pn. „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej” z listopada 2019 r.

Niniejszy raport problemowy stanowi zbiorcze opracowanie odpowiedzi na pytania
nr 1-3 zawarte w naszym wniosku o udostępnienie informacji w zakresie realizacji przepisu art. 53 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, tj.:

  • Jak przebiega proces oceny spełniania wymagań wymienionych w art. 53 ust. 1 ustawy przez kandydatów na wyższe stanowiska służby cywilnej?
  • Czy ocena spełniania wymagań wymienionych w art. 53 ust. 1 ustawy przez kandydatów na wyższe stanowiska służby cywilnej jest dokumentowana
    w formie pisemnej (np. protokół, notatka)?
  • Kto zatwierdza ocenę spełniania wymagań wymienionych w art. 53 ust. 1 ustawy przez kandydatów na wyższe stanowiska służby cywilnej?

Zachęcam do zapoznania się z drugim raportem SAKSAP: Jak przebiega ocena czy kandydaci na dyrektorów spełniają ustawowe wymagania?

Stanowisko SAKSAP w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów trzyletniego planu limitu mianowań

Stanowisko SAKSAP w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów trzyletniego planu limitu mianowań

W dniu 28 września br. Rada Ministrów przyjęła trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021-2023. Plan zakłada radykalne ograniczenie liczby mianowań i de facto rezygnację z postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w okresie najbliższych trzech lat.

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zajęło w tej sprawie stanowisko, zgodnie z którym odsetek urzędników mianowanych w korpusie służby cywilnej stanowi istotny wyznacznik profesjonalizacji administracji rządowej, a promowanie mianowania powinno być stałym elementem polityki kadrowej w instytucjach rządowych. Szczególny status urzędników mianowanych przejawia się m.in. w ustawowym zakazie przynależności do partii politycznych. Instytucja mianowania jest zatem formą urzeczywistnienia konstytucyjnej zasady neutralności politycznej służby cywilnej, która ma zagwarantować ciągłość realizacji zadań państwa, niezależnie od cyklicznego przechodzenia władzy między ugrupowaniami politycznymi, charakterystycznego dla systemów demokratycznych.

Jednocześnie należy podkreślić, że plan limitu mianowań został przyjęty pomimo dezaprobaty Rady Służby Publicznej wyrażonej w uchwale nr 67 z dnia 25 września br.

Zachęcamy do zapoznania się z całym stanowiskiem SAKSAP.

Debata SAKSAP „O służbie cywilnej bez cenzury”

Debata SAKSAP „O służbie cywilnej bez cenzury”

Zapraszamy na debatę „O służbie cywilnej bez cenzury” organizowaną przez Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Debata odbędzie się 23 września o godzinie 18.00 w Świetlicy Wolności (ul. Nowy Świat 6/12).

O problemach służby cywilnej dyskutować będą:

– prof. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski),

– dr hab. Grzegorz Makowski (SGH, Fundacja Batorego),

– dr Robert Sobiech (Collegium Civitas),

– Jerzy Siekiera (Prezes Stowarzyszenia Absolwentów KSAP).

Debatę poprowadzi dr Krzysztof Madej (Wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów KSAP).

Po dyskusji panelowej nastąpi runda pytań od publiczności. Podstawę do dyskusji stanowić będzie opracowanie “Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów KSAP“.

Weź udział w wydarzeniu! 

Debata będzie transmitowana online.

Zapraszamy!

Konsultacje projektu tzw. ustawy okołobudżetowej

Konsultacje projektu tzw. ustawy okołobudżetowej

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej wysłało do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – Sebastiana Skuzy – pismo, które zawiera negatywną opinię do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 27 sierpnia br. w zakresie przepisu art. 16. Przepis ten stanowi, że w roku 2021 w służbie cywilnej nie tworzy się funduszu nagród, o którym mowa w art. 93 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią opinii do projektu tzw. ustawy okołobudżetowej.

Raport SAKSAP: Skąd się biorą dyrektorzy w służbie cywilnej?

Raport SAKSAP: Skąd się biorą dyrektorzy w służbie cywilnej?

W czerwcu br. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej złożyło do dyrektorów generalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw wniosek o udostępnienie informacji w zakresie realizacji w urzędach przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, określającego wymagania wobec osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Wniosek obejmował zestaw 20 pytań. Wynikiem analizy otrzymanych materiałów są raporty problemowe dotyczące poszczególnych pytań lub ich grup –  publikowane sukcesywnie, a w przyszłości – raport zbiorczy dotyczący całości przedmiotu zapytania.

Niniejszy raport problemowy stanowi opracowanie odpowiedzi na pytania
nr 19 i 20 zawarte w naszym wniosku o udostępnienie informacji o realizacji przepisu art. 53 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, tj.:

  • W jaki sposób są pozyskiwane informacje na temat potencjalnych kandydatów zainteresowanych objęciem wyższego stanowiska służby cywilnej?
  • Ile razy od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw ogłoszono publicznie nabór na wyższe stanowisko służby cywilnej?

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem SAKSAP: Skąd się biorą dyrektorzy w służbie cywilnej?

Członków Stowarzyszenia, którzy chcą uczestniczyć w opracowaniu kolejnych raportów problemowych prosimy o kontakt z Zarządem SAKSAP poprzez listę dyskusyjną lub wysłanie wiadomości e-mail na adres zarzad@saksap.pl.

Pismo do Rady Służby Publicznej

Pismo do Rady Służby Publicznej

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przesłało do Rady Służby Publicznej stanowisko w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

Projekt zakłada średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%, co oznacza zamrożenie płac w służbie cywilnej.

Mając na względzie, że do zakresu działania Rady Służby Publicznej należy m.in. wyrażanie opinii w sprawie projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz proponowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej, SAKSAP jako głos środowiska kierującego się troską o zdolność administracji do realizacji zadań państwa wyraził swoje stanowisko.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią stanowiska.

Stanowisko SA KSAP w związku z zawarciem umowy o współpracy KSAP z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Stanowisko SA KSAP w związku z zawarciem umowy o współpracy KSAP z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej od 30 lat przyciąga ludzi, którym bliska jest idea fachowej, bezstronnej i neutralnej politycznie służby na rzecz państwa i jego obywateli. Niezależnie od wyznania i światopoglądu słuchacze, wykładowcy i pracownicy Szkoły zawsze mieli poczucie przynależności do wspólnoty osób połączonych pragnieniem służby Polsce.

Zachowanie dotychczasowego charakteru KSAP wymaga prowadzenia spraw tej szczególnej instytucji rządowej z poszanowaniem różnorodności przekonań i poglądów słuchaczy oraz zatrudnionej w Szkole kadry.

W ocenie Stowarzyszenia należy przykładać szczególną troskę do tego, aby działania władz Szkoły nie dawały pretekstu do ocen kwestionujących wizerunek KSAP jako neutralnej światopoglądowo instytucji publicznej.

– Zarząd SAKSAP –

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej wynagrodzeń obowiązujących w urzędach

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej wynagrodzeń obowiązujących w urzędach

Na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Prezes Stowarzyszenia złożył do Dyrektorów Generalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz 20 Ministerstw wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej wynagrodzeń obowiązujących w urzędach oraz wewnętrznych procedur określających zasady przyznawania wynagrodzeń/zaszeregowań w danej kategorii stanowisk.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej został złożony w ramach akcji “Wszystko co chcielibyście wiedzieć o służbie cywilnej, ale baliście się zapytać”. Czekamy na propozycje innych pytań i prosimy o ich przesłanie na adres zarzad@saksap.pl. Wasze pytania będziemy kierować do właściwych organów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Treść pytań i uzyskanych odpowiedzi opublikujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Celem akcji jest dostarczenie odpowiedzi na nurtujące Was pytania oraz zidentyfikowanie obszarów, w których występuje istotne zróżnicowanie w zakresie stosowania przepisów ustawy o służbie cywilnej.

Odpowiedź RPO na wniosek  o podjęcie interwencji

Odpowiedź RPO na wniosek o podjęcie interwencji

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiedział na wniosek Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej o podjęcie interwencji w sprawie zmiany niektórych przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w zakresie w jakim odnoszą się do urzędników służby cywilnej.

RPO zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na podstawie uzyskanej odpowiedzi KPRM ustalono nie można stwierdzić występowania przesłanek, wskazujących na potrzebę podejmowania przez Rzecznika Praw Obywatelskich dalszych działań na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627). Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią RPO.

 

KPRM nie pracuje nad projektem rozporządzenia w sprawie zwolnień i cięć wynagrodzeń

KPRM nie pracuje nad projektem rozporządzenia w sprawie zwolnień i cięć wynagrodzeń

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej wystąpiło do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w celu potwierdzenia doniesień prasowych na temat założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów określającego rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w urzędach administracji rządowej. Odpowiadając na wniosek Centrum Informacyjne Rządu przekazało informację, że aktualnie w Kancelarii Premiera nie są prowadzone prace nad przygotowaniem projektu rozporządzenia w postaci założeń do projektu, roboczego projektu, analiz, ekspertyz, propozycji lub szczegółowych rozwiązań. Tryb procedowania projektu zostanie określony przez wnioskodawcę po rozpoczęciu prac.