Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o służbie zagranicznej (druk nr 877)

Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o służbie zagranicznej (druk nr 877)

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zgłosiło uwagi do rządowego projektu ustawy o służbie zagranicznej zawartego w druku sejmowym nr 877.

Przedstawiony projekt ustawy wprowadza szereg nowych rozwiązań o charakterze fundamentalnym dla służby zagranicznej. Z zadowoleniem należy przyjąć wprowadzenie regulacji w obszarach do tej pory niedookreślonych oraz przepisów skutkujących poszerzeniem publicznego dostępu do archiwów MSZ. Niektóre propozycje mogą jednak wzbudzać wątpliwości natury merytorycznej oraz prawnej.

Zachęcamy do zapoznania się z uwagami!

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej bez opinii Szefa Służby Cywilnej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej bez opinii Szefa Służby Cywilnej

 
Zgodnie z otrzymaną w dniu 16 grudnia br. informacją z Centrum Informacyjnego Rządu: Szef Służby Cywilnej nie brał udziału w opiniowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, gdyż przedmiotowy projekt – na etapie procesu legislacyjnego – nie był przekazany do opiniowania.
 
Opinia Szefa Służby Cywilnej w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych

Opinia Szefa Służby Cywilnej w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych

W odpowiedzi na wniosek SAKSAP o udostępnienie opinii Szefa Służby Cywilnej do projektu rozporządzenia Rady Ministrów określającego rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w urzędach administracji rządowej, o którym mowa w art. 15zzzzzo ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Centrum Informacyjne Rządu przesłało:
 
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami!
Odpowiedź Szefa KPRM na uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Odpowiedź Szefa KPRM na uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawił swoje stanowisko do uwag SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Szef KPRM odniósł się do kwestii przyznania Prezesowi Rady Ministrów uprawnienia do określania komórek organizacyjnych w niektórych urzędach, których pracownicy są urzędnikami państwowymi w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz włączenia podsekretarz y stanu do służby cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z całym stanowiskiem Szefa KPRM.

 

 

Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 269)

Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 269)

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zgłosiło uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku senackim nr 269.

Główne uwagi dotyczyły:

  1. Usunięcia przepisu art. 4 projektu ustawy, który wprowadza zmianę do ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) polegającą na dodaniu po art. 2 art. 2a, zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów będzie mógł określić, w drodze rozporządzenia, komórki organizacyjne w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 2 tej ustawy, których pracownicy są urzędnikami państwowymi w rozumieniu tej ustawy.
  2. Zmiany brzmienia przepisu art. 21 ustawy wprowadzającego zmiany w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1854). Ustawa wprowadza zmianę polegającą na zniesieniu szczególnych wymagań wobec kandydatów na kierownicze stanowiska w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, będące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, określonych w art. 12 ust. 1 pkt 2–5 ustawy o służbie zagranicznej. Powyższe wymagania dotyczą m.in. złożenia egzaminu dyplomatyczno-konsularnego oraz znajomości co najmniej dwóch języków obcych.
  3. Skreślenia przepisu art. 40 ustawy lub przyjęcia go pod warunkiem dodania przepisów wzmacniających zasady zawodowości i neutralności politycznej korpusu służby cywilnej. Projektowana nowelizacja ustawy przewiduje włączenie do korpusu służby cywilnej stanowiska podsekretarza stanu funkcjonującego w ramach administracji rządowej. Według wnioskodawcy celem projektowanej zmiany jest zapewnienie większej niż dotychczas profesjonalizacji korpusu służby cywilnej.

Ponadto Stowarzyszenie zaproponowało rozwiązania korespondujące z zasadami zawartymi w art. 153 Konstytucji RP, który wyraźnie wskazuje, że w urzędach administracji rządowej działa bezstronny i politycznie neutralny korpus służby cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 269).

Wniosek o udostępnienie opinii Szefa Służby Cywilnej do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o udostępnienie opinii Szefa Służby Cywilnej do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP złożyło do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o udostępnienie opinii Szefa Służby Cywilnej do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw przyjętego przez Sejm RP w dniu 20 listopada 2020 r.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej został złożony w ramach akcji “Wszystko co chcielibyście wiedzieć o służbie cywilnej, ale baliście się zapytać”. Czekamy na propozycje innych pytań i prosimy o ich przesłanie na adres zarzad@saksap.pl. Wasze pytania będziemy kierować do właściwych organów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Treść pytań i uzyskanych odpowiedzi opublikujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Celem akcji jest dostarczenie odpowiedzi na nurtujące Was pytania oraz zidentyfikowanie obszarów, w których występuje istotne zróżnicowanie w zakresie stosowania przepisów ustawy o służbie cywilnej.

Trzeci raport SAKSAP: Badanie kompetencji kierowniczych kandydatów na dyrektorów w służbie cywilnej

Trzeci raport SAKSAP: Badanie kompetencji kierowniczych kandydatów na dyrektorów w służbie cywilnej

W czerwcu br. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej złożyło do dyrektorów generalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw wniosek o udostępnienie informacji w zakresie realizacji w urzędach przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, określającego wymagania wobec osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Wniosek obejmował zestaw 20 pytań. Wynikiem analizy otrzymanych materiałów są raporty problemowe dotyczące poszczególnych pytań lub ich grup –  publikowane sukcesywnie, a w przyszłości – raport zbiorczy dotyczący całości przedmiotu zapytania. Propozycje gruntownych zmian w zakresie przepisów regulujących kwestię naborów na wyższe stanowiska służby cywilnej zostały przedstawione w opracowaniu pn. „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej” z listopada 2019 r.

Niniejszy raport problemowy stanowi zbiorcze opracowanie odpowiedzi na pytania
nr 6-9 zawarte w naszym wniosku o udostępnienie informacji o realizacji przepisu art. 53 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, tj.:

  • W jaki sposób jest dokonywana ocena spełniania wymagania dotyczącego posiadania kompetencji kierowniczych przez kandydatów na wyższe stanowiska służby cywilnej?
  • Kto przeprowadza ocenę spełniania wymagania dotyczącego posiadania kompetencji kierowniczych przez kandydatów na wyższe stanowiska służby cywilnej?
  • Jakie kompetencje kierownicze kandydatów na wyższe stanowiska służby cywilnej są badane?
  • Czy ocena spełniania wymagania dotyczącego posiadania kompetencji kierowniczych przez kandydatów na wyższe stanowiska służby cywilnej jest dokumentowana w formie pisemnej?

Zachęcamy do zapoznania się z trzecim raportem SAKSAP: Badanie kompetencji kierowniczych kandydatów na dyrektorów w służbie cywilnej

Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 738)

Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 738)

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej  zgłosiło uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku sejmowym nr 738 (dalej jako „projekt ustawy”).

Główne uwagi dotyczyły:

  1. Usunięcia przepisu art. 4 projektu ustawy, który wprowadza zmianę do ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) polegającą na dodaniu po art. 2 art. 2a, zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów będzie mógł określić, w drodze rozporządzenia, komórki organizacyjne w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 2 tej ustawy, których pracownicy są urzędnikami państwowymi w rozumieniu tej ustawy.
  2. Przyjęcia przepisu art. 39 projektu ustawy pod warunkiem dodania przepisów wzmacniających zasady zawodowości i neutralności politycznej korpusu służby cywilnej. Projektowana nowelizacja ustawy przewiduje włączenie do korpusu służby cywilnej stanowiska podsekretarza stanu funkcjonującego w ramach administracji rządowej. Według wnioskodawcy celem projektowanej zmiany jest zapewnienie większej niż dotychczas profesjonalizacji korpusu służby cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 738).

Wniosek o udostępnienie opinii Szefa Służby Cywilnej

Wniosek o udostępnienie opinii Szefa Służby Cywilnej

Na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Stowarzyszenie Absolwentów KSAP złożyło wniosek o udostępnienie opinii Szefa Służby Cywilnej do projektu rozporządzenia Rady Ministrów określającego rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w urzędach administracji rządowej, o którym mowa w art. 15zzzzzo ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej został złożony w ramach akcji “Wszystko co chcielibyście wiedzieć o służbie cywilnej, ale baliście się zapytać”. Czekamy na propozycje innych pytań i prosimy o ich przesłanie na adres zarzad@saksap.pl. Wasze pytania będziemy kierować do właściwych organów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Treść pytań i uzyskanych odpowiedzi opublikujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Celem akcji jest dostarczenie odpowiedzi na nurtujące Was pytania oraz zidentyfikowanie obszarów, w których występuje istotne zróżnicowanie w zakresie stosowania przepisów ustawy o służbie cywilnej.

Pismo do Szefa Służby Cywilnej w sprawie wyższych stanowisk

Pismo do Szefa Służby Cywilnej w sprawie wyższych stanowisk

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP zwróciło się do Szefa Służby Cywilnej z prośbą o podjęcie działań w przedmiocie trybu obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej.

Razem z pismem przekazane zostały raporty SAKSAP sporządzone na podstawie informacji uzyskanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw w ramach wniosku o udostępnienie informacji w zakresie realizacji w urzędach przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem.