Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie interwencji

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie interwencji

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej złożyło do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o podjęcie interwencji w sprawie zmiany niektórych przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w zakresie w jakim odnoszą się do urzędników służby cywilnej.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji

W dniu 27 kwietnia br. Stowarzyszenie Absolwentów KSAP wystąpiło z wnioskiem o udostępnienie opinii, stanowisk oraz innych dokumentów wytworzonych przez Szefa Służby Cywilnej, ustawowo odpowiedzialnego za przygotowanie projektów aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej, w związku pracami nad projektem ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Odpowiedzi udzieliło Centrum Informacyjne Rządu informując, że procedowanie projektu ustawy odbywało się w trybie odrębnym określonym w Regulaminie pracy Rady Ministrów. W związku z tym odstąpiono od  uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania oraz rozpatrzenia projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów. W konsekwencji projekt ustawy został skierowany bezpośrednio do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Działania SAKSAP w związku z przepisami tzw. Tarczy antykryzysowej

Działania SAKSAP w związku z przepisami tzw. Tarczy antykryzysowej

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej aktywnie działa w związku ze zmianami w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Kierując się troską o sprawność administracji państwowej realizującej zadania publiczne na rzecz społeczeństwa Stowarzyszenie podjęło następujące działania:

Ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w służbie cywilnej

Ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w służbie cywilnej

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła szczególne uprawnienie Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w urzędach administracji rządowej.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, kierując się troską o sprawność administracji państwowej realizującej zadania publiczne na rzecz społeczeństwa, zwróciło się z pismem do Premiera w sprawie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w służbie cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią pisma.

Wniosek do Szefa Służby Cywilnej o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek do Szefa Służby Cywilnej o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej SAKSAP zawnioskowało w dniu 27 kwietnia 2020 r. o udostępnienie opinii, stanowisk oraz innych dokumentów wytworzonych przez Szefa Służby Cywilnej w związku pracami nad projektem ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Przepis art. 15zzzzzo wyżej wspomnianej ustawy stanowi, że w przypadku gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodowują stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa, w szczególności wyższy od zakładanego w ustawie budżetowej wzrost deficytu budżetu państwa lub państwowego długu publicznego, Rada Ministrów, na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Szefa Służby Cywilnej, może, w drodze rozporządzenia, określić rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w urzędach administracji rządowej poprzez nałożenie obowiązku zmniejszenia zatrudnienia lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy. Z kolei przepis zawarty w art. 15zzzzzs wskazuje, że ewentualnymi zwolnieniami mogą być objęci również urzędnicy mianowani służby cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej został złożony w ramach akcji “Wszystko co chcielibyście wiedzieć o służbie cywilnej, ale baliście się zapytać”. Czekamy na propozycje innych pytań i prosimy o ich przesłanie na adres zarzad@saksap.pl. Wasze pytania będziemy kierować do właściwych organów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Treść pytań i uzyskanych odpowiedzi opublikujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Celem akcji jest dostarczenie odpowiedzi na nurtujące Was pytania oraz zidentyfikowanie obszarów, w których występuje istotne zróżnicowanie w zakresie stosowania przepisów ustawy o służbie cywilnej.

Stanowisko Stowarzyszenia Absolwentów KSAP ws. tarczy antykryzysowej

Stanowisko Stowarzyszenia Absolwentów KSAP ws. tarczy antykryzysowej

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt ma na celu wprowadzenie kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społecznie.

Między innymi określa sposób zmniejszenia zatrudnienia w administracji rządowej poprzez redukcję etatów lub wprowadzenie działań, których skutkiem będzie wprowadzenie, na czas określony, mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające podstawy nawiązania stosunku pracy.

W ocenie Stowarzyszenia mechanizmy przewidziane w projekcie ustawy zawierają rozwiązania, które w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2011 r., sygn. akt Kp 1/11 należy uznać za niekonstytucyjne. Zdaniem Stowarzyszenia wskazane w projekcie ustawy rozwiązania nie dają się pogodzić z konstytucyjnymi wymogami dot. trwałości stosunku pracy urzędników mianowanych wskazanymi m.in. w w/w wyroku Trybunału.

Niezależnie od powyższego, w obliczu prawdopodobnego kryzysu gospodarczego, którego skutkiem będzie m.in. wzrost bezrobocia, państwo jako pracodawca powinno skoncentrować się na ochronie miejsc pracy wszystkich członków korpusu służby cywilnej, zarówno pracowników jak i urzędników mianowanych, oraz zapewnieniu im godnych warunków pełnienia służby publicznej.  

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym stanowiskiem Stowarzyszenia.

Zakończenie kształcenia słuchaczy XXX Promocji Irena Sendlerowa

Zakończenie kształcenia słuchaczy XXX Promocji Irena Sendlerowa

Słuchacze XXX Promocji Irena Sendlerowa we wtorek 31 marca 2020 r. zakończyli kształcenie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Ze względów na panującą sytuację epidemiologiczną, zakończenie miało formę telekonferencji, w której udział wzięli Minister Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej, Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP, Anna Paszka, Kierownik Ośrodka Kształcenia Stacjonarnego, Słuchacze XXX i XXXI Promocji oraz pracownicy Krajowej Szkoły.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów KSAP Jerzy Siekiera wystosowali listy do absolwentów.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi i życzymy przyszłych sukcesów oraz satysfakcji z obranej drogi zawodowej.

 

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o służbie cywilnej, ale baliście się zapytać

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o służbie cywilnej, ale baliście się zapytać

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej rozpoczyna akcję „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o służbie cywilnej, ale baliście się zapytać”. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie pytań dotyczących praktyki stosowania przepisów ustawy o służbie cywilnej w urzędach administracji rządowej na adres zarzad@saksap.pl.
 
Wasze pytania będziemy kierować do właściwych organów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Treść pytań i uzyskanych odpowiedzi opublikujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Celem akcji jest dostarczenie odpowiedzi na nurtujące Was pytania oraz zidentyfikowanie obszarów, w których występuje istotne zróżnicowanie w zakresie stosowania przepisów ustawy o służbie cywilnej.
 
Piszcie do nas!
Kongres Stowarzyszenia Absolwentów KSAP

Kongres Stowarzyszenia Absolwentów KSAP

11 stycznia 2020 r. odbył się Kongres Stowarzyszenia Absolwentów KSAP. Podczas Kongresu przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Ponadto Kongres dokonał wyboru nowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia – Jerzego Siekierę oraz członków Zarządu:

 • Jarosława Kaźmierskiego,
 • Natalii Kubik,
 • Krzysztofa Madeja,
 • Wojciecha Szkotnickiego.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 • Marek Haliniak,
 • Michał Markocki,
 • Wojciech Kowalewski.

Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:

 • Jan Pastwa,
 • Alicja Peszek-Błocka,
 • Jacek Meissner,
 • Jakub Cygan,
 • Wiktor Fediuszko.

Gratulujemy nowym władzom i życzymy powodzenia.

Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów KSAP

Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów KSAP

W dniu 25 listopada 2019 r. Stowarzyszenie Absolwentów KSAP złożyło w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opracowanie pt. „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”, stanowiące aktualizację dokumentu pod tym samym tytułem powstałego w 2016 r.

Opracowany w środowisku absolwentów KSAP projekt „Rekomendacji” został poddany konsultacjom publicznym. Uzgodniony dokument stanowi zbiór propozycji zmian
w systemie służby cywilnej służących poprawie jego funkcjonowania.

Do najważniejszych rekomendacji należą:

 • rozszerzenie kompetencji i wzmocnienie roli Szefa Służby Cywilnej,
 • wprowadzenie transparentnego, opartego na kryteriach merytorycznych, dwuetapowego naboru na stanowiska kierownicze,
 • wprowadzenie karencji, 5-letniego okresu, który musi upłynąć od zaprzestania uczestniczenia w partii politycznej do objęcia stanowiska kierowniczego
  w służbie cywilnej,
 • ugruntowanie roli KSAP jako instytucji kształcącej kadrę kierowniczą administracji publicznej,
 • profesjonalizacja służby cywilnej poprzez zwiększanie rocznych limitów mianowań
  i rezygnację z opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego,
 • poprawa płac w administracji rządowej i powiązanie wzrostu wynagrodzeń
  w korpusie służby cywilnej ze wzrostem płac w sektorze przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej gotowe jest aktywnie uczestniczyć w wypracowaniu nowych rozwiązań, które będą służyły doskonaleniu systemu służby cywilnej w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z całością dokumentu pt. „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”