INTERWENCJE

List do Premiera

Zagrożenia dla KSAP, z którymi wiązała się rezygnacja Dyrektora Szkoły Jacka Czaputowicza, były przyczyną skierowania na początku listopada 2012 listu do Premiera przez Zarząd Stowarzyszenia. Pismo prezentuje krótko nasz pogląd na istotne warunki decydujące o wartości Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Nominacja Jana Pastwy spełniła postulat sformułowany w ostatnim zdaniu pisma.

Przyszłość KSAP

Zarząd Stowarzyszenia podjął konsultacje w związku z pojawieniem się informacji o planach “wygaszenia szkolenia stacjonarnego” KSAP. Przeanalizowaliśmy dokumnetację kontroli KPRM w KSAP zakończonej w październiku 2011 oraz rozmawialiśmy z osobami zajmującymi się kwestią przyszłości Szkoły. Rezultatem tych prac jest stanowisko Zarządu. Wcześniej, w lutym 2012 roku, Stowarzyszenie skierowało do Rady Służby Cywilnej pismo akcentujące niepokój o przyszłość KSAP.

Koordynacja: Paweł Banaś 

Ustawa 10%

Stowarzyszenie popiera działania racjonalizujące funkcjonowanie administracji publicznej. Uważa jednak, że powinny one być oparte o przemyślaną koncepcję administracji. Wymogów tych, naszym zadaniem, nie spełniała redukująca kadry urzędów w formule “o co najmniej 10%” ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013. Po cyklu konsultacji wewnętrznych – opracowany został zestaw argumentów wskazujących m.in. na szereg naruszeń Konstytucji przez ww. ustawę. Przedstawiliśmy go m.in. w Kancelarii Prezydenta RP.

Przesłanki, jakimi kierował się Prezydent kierując do Trybunału Konstytucyjnego “ustawę o racjonalizacji w administracji” – wniosek w PDF. Ustawa została 14 czerwca 2011 krytycznie oceniona  przez Trybunał Konstytucyjny.

Koordynacja: Paweł Banaś, Wojciech Kowalewski, Urszula Kulisiewicz 

Zmiana ustawy o KSAP

Stowarzyszenie w dniu 27 maja 2011 roku skierowało do Rządowego Centrum Legislacji propozycje dot. projektu nowelizacji ustawy o KSAP. Zmiana ustawy jest konsekwencją omawianego wcześniej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. SAKSAP zaproponowało zmiany w sposobie obliczania zwrotu kosztów kształcenia oraz stypendium słuchacza KSAP. Propozycje dot. wskaźnikowego sposobu obliczenia stypendium zostały przekazane również w związku z koniecznością nowelizacji rozporządzenia w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w KSAP.

Koordynacja: Michał Widelski