INTERWENCJE

Stanowisko Stowarzyszenia Absolwentów w związku z konsultacjami projektu rekomendacji OECD

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej wyraża pozytywną opinię o projekcie dokumentu OECD Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability, oceniając, że zawarte w nim propozycje są zgodne z bliską środowisku absolwentów KSAP ideą profesjonalnej i apolitycznej służby publicznej.

Z całym stanowiskiem można zapoznać się tutaj.

Czas na lepszą służbę cywilną

Zarząd SAKSAP skierował 14 marca 2018 r. pismo do Prezesa Rady Ministrów ws. konieczności budowy lepszej, skuteczniejszej służby cywilnej. Zwrócono w nim uwagę przede wszystkim na kwestię naborów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej.

Reforma służby cywilnej w Polsce

SA KSAP wypełniając jedno ze swoich celów statutowych, tj. krzewienie wśród społeczeństwa idei apolitycznej i fachowej służby publicznej oraz dążenie do zapewnienia właściwych warunków jej wykonywania, dostrzega potrzebę zmian w służbie cywilnej. W związku z tym Stowarzyszenie sporządziło dokument, którego celem jest wskazanie możliwych kierunków zmian w polskiej służbie cywilnej, dzięki którym funkcjonowanie instytucji publicznych byłoby sprawniejsze. Z dokumentem przesłanym do Szefa Służby Cywilnej w dniu 27 lipca 2016 r. można zapoznać się tutaj.

W dniu 1 września 2016 r. Szef Służby Cywilnej udzielił odpowiedzi na zgłoszone rekomendacje. Czytaj dalej.

Działania zmierzające do zwiększenie stypendium Słuchaczy KSAP

Stowarzyszenie Absolwentów dziękując za dotychczasowe zaangażowanie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 czerwca 2016 r. zwróciło się z uprzejmą prośbą o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, w szczególności w celu podniesienia wysokości stypendium jej słuchaczy. Czytaj dalej.

Zmiany w systemie służby cywilnej

W liście skierowanym do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP oraz Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP z dnia 22 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie wyraziło potrzebę dokonania zmian w służbie cywilnej. O szczegółach propozycji można przeczytać tutaj.

Uwagi do projektu ustawy

W dniu 11 września 2014 r. Stowarzyszenie Absolwentów zgłosiło uwagi do projektu ustawy o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne. Z uwagami można zapoznać się tutaj.

Stanowisko SA KSAP do „Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej i niektórych innych ustaw”

Projekt „Założeń” z dnia 18 września 2013 r. został skierowany przez Ministra Spraw Zagranicznych do uzgodnień międzyresortowych a w dniu 24 września br. tekst pojawił się na stronie BIP RCL.
Ze stanowiskiem SA KSAP w przedmiotowej sprawie można zapoznać się tutaj.

List do premiera

Zagrożenia dla KSAP, z którymi wiązała się rezygnacja Dyrektora Szkoły Jacka Czaputowicza, były przyczyną skierowania na początku listopada 2012 listu do Premiera przez Zarząd Stowarzyszenia. Pismo prezentuje krótko nasz pogląd na istotne warunki decydujące o wartości Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Nominacja Jana Pastwy spełniła postulat sformułowany w ostatnim zdaniu pisma.

Przyszłość KSAP

Zarząd Stowarzyszenia podjął konsultacje w związku z pojawieniem się informacji o planach “wygaszenia szkolenia stacjonarnego” KSAP. Przeanalizowaliśmy dokumentację kontroli KPRM w KSAP zakończonej w październiku 2011 oraz rozmawialiśmy z osobami zajmującymi się kwestią przyszłości Szkoły. Rezultatem tych prac jest stanowisko Zarządu. Wcześniej, w lutym 2012 roku, Stowarzyszenie skierowało do Rady Służby Cywilnej pismo akcentujące niepokój o przyszłość KSAP.

Koordynacja: Paweł Banaś

Uwaga do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

W dniu 17 sierpnia 2011 r. SA KSAP zgłosił uwagę do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Ustawa 10%

Stowarzyszenie popiera działania racjonalizujące funkcjonowanie administracji publicznej. Uważa jednak, że powinny one być oparte o przemyślaną koncepcję administracji. Wymogów tych, naszym zadaniem, nie spełniała redukująca kadry urzędów w formule “o co najmniej 10%” ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013. Po cyklu konsultacji wewnętrznych – opracowany został zestaw argumentów wskazujących m.in. na szereg naruszeń Konstytucji przez ww. ustawę. Przedstawiliśmy go m.in. w Kancelarii Prezydenta RP.

Przesłanki, jakimi kierował się Prezydent kierując do Trybunału Konstytucyjnego “ustawę o racjonalizacji w administracji” – wniosek w PDF. Ustawa została 14 czerwca 2011 krytycznie oceniona  przez Trybunał Konstytucyjny.

Koordynacja: Paweł Banaś, Wojciech Kowalewski, Urszula Kulisiewicz

Zmiana ustawy o KSAP

Stowarzyszenie w dniu 27 maja 2011 roku skierowało do Rządowego Centrum Legislacji propozycje dot. projektu nowelizacji ustawy o KSAP. Zmiana ustawy jest konsekwencją omawianego wcześniej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. SAKSAP zaproponowało zmiany w sposobie obliczania zwrotu kosztów kształcenia oraz stypendium słuchacza KSAP. Propozycje dot. wskaźnikowego sposobu obliczenia stypendium zostały przekazane również w związku z koniecznością nowelizacji rozporządzenia w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w KSAP.

Koordynacja: Michał Widelski

 

Wniosek złożony przez przedstawicieli SA KSAP do Prezydenta Bronisława Komorowskiego

W styczniu 2011 r. przedstawiciele SA KSAP złożyli wniosek do Prezydenta Bronisława Komorowskiego z prośbą o złożenie wniosku o stwierdzenie, że:
1) art. 4, 6 i 9-12 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 – 2013, dalej „ustawa o racjonalizacji”, są niezgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) art. 6, 9, 11 i 12 ustawy o racjonalizacji są niezgodne z art. 24 Konstytucji,
3) art. 9 ustawy o racjonalizacji jest niezgodny z art. 87 ust. 1 Konstytucji,
4) art. 6, 9, 11 i 12 ustawy o racjonalizacji są niezgodne z art. 153 Konstytucji.