Projekt Mentor

Od września 2012 SA KSAP we współpracy ze Szkołą rozpoczął projekt Mentor

Projekt Mentor został stworzony w celu lepszego przygotowania słuchaczy do pracy w administracji publicznej. W połączeniu z istniejącymi już w KSAP zajęciami specjalistycznymi, warsztatami problemowymi oraz stażami krajowymi i zagranicznym, projekt zapewni płynne wejście słuchaczy w struktury administracji publicznej.

W związku z tym poszukujemy osób, które byłyby zainteresowane podjęciem się roli mentora.

Mentorem powinna być osoba o co najmniej kilkuletnim doświadczeniu w administracji publicznej, zajmująca kierownicze bądź samodzielne stanowisko. Poszukujemy również osób spoza kręgu absolwentów KSAP, także jeśli znacie kogoś, kto mógłby być zainteresowany, prosimy o przesłanie namiarów tej osoby.

Zadania mentorów
Mentor powinien zapoznać słuchacza z działalnością danego urzędu, a także z aktami prawnymi, strategiami oraz innymi niezbędnymi dokumentami. Mentor zleca podopiecznemu wykonywanie określonych przez siebie zadań. W zależności od rodzaju pracy, może to być opracowywanie notatek, decyzji, raportów, statystyk, czy też udział w konferencjach i spotkaniach służbowych. Zaleca się, aby zadania miały zróżnicowany charakter i były zbliżone do tych, jakie powierza się pracownikom w danym urzędzie. Ponadto mentor zachęca słuchacza do krytycznej analizy problemów dotyczących dziedziny, którą się zajmuje oraz ewentualnie poleca mu dodatkowe lektury. Do zadań mentora należy również regularne spotykanie się z podopiecznym, bieżące nadzorowanie i ocena jego pracy. Powyższe zadania określa program przygotowywany indywidualnie przez mentora przy wsparciu SA KSAP.

Ramy formalne współpracy z mentorami
– KSAP zawiera umowę z mentorem określającą zasady i warunki współpracy.
– Za współpracę z każdym z podopiecznych mentor otrzymuje symboliczne wynagrodzenie.
– Informacje o projekcie, w tym lista mentorów i ich rola, zostaną umieszczone na stronie
internetowej KSAP oraz SA KSAP.

Czas trwania projektu
– Projekt składa się z dwóch czteromiesięcznych cykli.
– W planie zajęć słuchaczy zostanie zarezerwowany czas na regularne spotkania mentorów z podopiecznymi. W każdym cyklu będzie on wynosił 20 godzin (20 x 45 min).

Kontakt mentora ze słuchaczem
– Spotkania powinny odbywać się raz na tydzień w czasie zarezerwowanym na ten cel w planie zajęć, ale mentor może spotykać się z podopiecznym także rzadziej.
– Szczegółowe godziny i miejsca spotkań zostaną ustalone przez mentora bezpośrednio z podopiecznym.
– Kontakt może odbywać się również za pomocą maila oraz telefonu.

Ewaluacja
– Mentor na bieżąco nadzoruje i ocenia wykonywaną przez podopiecznego pracę.
– Na koniec każdego cyklu mentor wystawia słuchaczowi ocenę, która składa się z dwóch części: oceny notatki na zadany temat oraz ewaluacji pracy słuchacza sporządzonej w formularzu przygotowanym na podstawie kryteriów oceny członków korpusu służby cywilnej.