Stanowisko Stowarzyszenia Absolwentów KSAP ws. tarczy antykryzysowej

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt ma na celu wprowadzenie kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społecznie.

Między innymi określa sposób zmniejszenia zatrudnienia w administracji rządowej poprzez redukcję etatów lub wprowadzenie działań, których skutkiem będzie wprowadzenie, na czas określony, mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające podstawy nawiązania stosunku pracy.

W ocenie Stowarzyszenia mechanizmy przewidziane w projekcie ustawy zawierają rozwiązania, które w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2011 r., sygn. akt Kp 1/11 należy uznać za niekonstytucyjne. Zdaniem Stowarzyszenia wskazane w projekcie ustawy rozwiązania nie dają się pogodzić z konstytucyjnymi wymogami dot. trwałości stosunku pracy urzędników mianowanych wskazanymi m.in. w w/w wyroku Trybunału.

Niezależnie od powyższego, w obliczu prawdopodobnego kryzysu gospodarczego, którego skutkiem będzie m.in. wzrost bezrobocia, państwo jako pracodawca powinno skoncentrować się na ochronie miejsc pracy wszystkich członków korpusu służby cywilnej, zarówno pracowników jak i urzędników mianowanych, oraz zapewnieniu im godnych warunków pełnienia służby publicznej.  

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym stanowiskiem Stowarzyszenia.