Statut Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu 30 kwietnia 1993 r.

 

Statut

Stowarzyszenia Absolwentów

Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

 

zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu 30 kwietnia 1993 r.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Artykuł 1.

 1. Stowarzyszenie zrzesza na zasadzie dobrowolności absolwentów i słuchaczy Krajowej Szkoły

Administracji Publicznej, którzy spełniają wymogi określone w niniejszym statucie.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie polskiego prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego

statutu.

 1. Stowarzyszenie nosi   nazwę   “Stowarzyszenie   Absolwentów   Krajowej   Szkoły   Administracji

Publicznej”, nazwa skrócona “Stowarzyszenie Absolwentów KSAP”, zaś w dalszej części statutu

nazywane jest “Stowarzyszeniem”.

Artykuł 2.

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

Artykuł 3.

Stowarzyszenie   działa   na   obszarze   Rzeczypospolitej   Polskiej,   a   w   granicach   dopuszczonych

prawem także poza tym obszarem.

Artykuł 4.

 1. Stowarzyszenie używa   pieczęci   owalnej   z   nazwą   i   siedzibą   Stowarzyszenia   oraz   pieczęci

podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia.

 1. Stowarzyszenie może posługiwać się znakiem graficznym zawierającym, za zgodą Krajowej

Szkoły Administracji Publicznej jej emblemat, ustalonym przez Kongres Stowarzyszenia.

 1. Stowarzyszenie może posiadać odznaki członkowskie członka zwyczajnego, wspierającego, lub

członka-obserwatora,   oraz   Honorowego   Członka   Stowarzyszenia,   ustalone   przez   Kongres   na

podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł 5.

Stowarzyszenie   może   przystępować   do   organizacji   krajowych   i   międzynarodowych,   jeżeli

uczestnictwo   w   tych   organizacjach   nie   narusza   zobowiązań   wynikających   z   umów

międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Rozdział 2

Cele Stowarzyszenia

Artykuł 6.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. zrzeszanie absolwentów i słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz dbanie o

wysoki poziom ich kwalifikacji zawodowych,

 1. krzewienie wśród społeczeństwa idei apolitycznej i fachowej służby publicznej oraz dążenie

do zapewnienia właściwych warunków wykonywania tej służby,

 1. propagowanie idei   Krajowej   Szkoły  Administracji   Publicznej   oraz   dbanie   o   zapewnienie

wysokiego poziomu kształcenia w tej Szkole,

 1. dbanie o  wysoką  pozycję   i  prestiż   członków  Stowarzyszenia   oraz  obrona   praw  członków

Stowarzyszenia   i   niesienie   pomocy   koleżeńskiej   absolwentom   Krajowej   Szkoły  Administracji

Publicznej.

Artykuł 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi środkami zgodnymi z prawem Rzeczypospolitej

Polskiej, a w szczególności poprzez:

 1. publiczne wystąpienia   w   sprawach   znajdujących   się   w   obszarze   zainteresowań

Stowarzyszenia,

 1. organizowanie odczytów,   szkoleń,   konferencji,   seminariów,   sympozjów   oraz   innych   form

przekazywania wiedzy,

 1. działania na   rzecz   integracji   środowiska   związanego   z   Krajową   Szkołą   Administracji

Publicznej,

 1. działania służące ochronie godności i etyki służby publicznej,
 2. reprezentowanie interesów zawodowych i materialnych oraz moralne wspieranie absolwentów

Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

 1. wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych i pokrewnych celach w kraju i

poza jego granicami,

 1. prowadzenie działalności wydawniczej,
 2. organizowanie imprez towarzyskich,
 3. pomoc materialną   i   prawną   dla   członków   Stowarzyszenia   i   niezrzeszonych   absolwentów

Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Artykuł 8.

Stowarzyszenie   może   prowadzić   działalność   gospodarczą,   z   której   dochody   przeznacza   na

realizację celów statutowych.

Rozdział 3

Członkostwo Stowarzyszenia

Artykuł 9.

W   pracach   Stowarzyszenia   uczestniczą   członkowie   zwyczajni,   członkowie   wspierający   i

członkowie-obserwatorzy.

Artykuł 10.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy, kto jest absolwentem KSAP w

rozumieniu ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać także osoba nie będąca obywatelem polskim spełniająca

powyższy warunek.

Artykuł 11.

 1. Członkiem-obserwatorem może   zostać   każdy,   kto   jest   słuchaczem   Krajowej   Szkoły

Administracji Publicznej od co najmniej 6 miesięcy.

 1. Przepis art. 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 12.

Status   członka-obserwatora   nabywa   się   z   chwilą   złożenia   na   ręce   Zarządu   deklaracji   o

przystąpieniu do Stowarzyszenia.

Artykuł 13.

 1. Członkostwo zwyczajne nabywa się z chwilą:

1) złożenia na ręce Zarządu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia, lub

2)   ukończenia   Krajowej   Szkoły   Administracji   Publicznej   przez   członka-obserwatora

Stowarzyszenia.

 1. Na żądanie Zarządu ubiegający się o członkostwo zwyczajne winien przedstawić świadectwo

ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Artykuł 14.

 1. Członkami wspierającymi   mogą   zostać   osoby   fizyczne   i   prawne   popierające   cele

Stowarzyszenia.

 1. Decyzję o   nadaniu   członkostwa   wspierającego   podejmuje   Zarząd   na   pisemny   wniosek

zainteresowanego.

 1. W przypadku decyzji odmownej Zarząd przedstawia zainteresowanemu pisemne uzasadnienie.
 2. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Kongresu Stowarzyszenia.
 3. Kongres podejmuje decyzję podczas najbliższej sesji.

Artykuł 15.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. pełnego udziału w pracach Stowarzyszenia;
 2. korzystania z pełni czynnych i biernych praw wyborczych do władz Stowarzyszenia;
 3. korzystania z majątku i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych uchwałami Kongresu.

Artykuł 16.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania przepisów statutu;
 2. podporządkowywania się   decyzjom   władz   statutowych   w   sprawach   dotyczących

Stowarzyszenia;

 1. opłacania składek i innych świadczeń ustalonych decyzją władz Stowarzyszenia;
 2. przestrzegania zasad etyki członka Stowarzyszenia.

Artykuł 17.

 1. Prawa i obowiązki członków wspierających określa Kongres Stowarzyszenia.
 2. W odniesieniu do członków-obserwatorów stosuje się odpowiednio przepisy art.15 pkt 1 i 3

oraz art.16.

Artykuł 18.

Utrata członkostwa następuje przez:

 1. dobrowolne wystąpienie potwierdzone pismem złożonym na ręce Zarządu,
 2. skreślenie przez Zarząd z listy z członków na skutek uchylania się od płacenia składek przez

okres dłuższy niż rok, po uprzednim pisemnym upomnieniu przez Zarząd; w przypadku tym

przysługuje odwołanie do Kongresu, który podejmuje decyzję podczas najbliższej sesji,

 1. skreślenie przez Zarząd z listy członków-obserwatorów na skutek utraty statusu słuchacza

Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

 1. wykluczenie członka zwyczajnego, wspierającego lub członka-obserwatora ze Stowarzyszenia,
 2. utratę osobowości prawnej przez osoby prawne będące członkami wspierającymi.

Artykuł 19.

 1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w wyniku:

1) uporczywego uchylania się od przestrzegania uchwał i innych ustaleń władz Stowarzyszenia,

2) rażącego naruszenia zasad etyki członka Stowarzyszenia,

 1. Pisemny wniosek   o   wykluczenie   składa   do   Sądu   Koleżeńskiego   Zarząd   lub   15   członków

Stowarzyszenia.

 1. Sąd Koleżeński po zbadaniu sprawy przedstawia wniosek wraz z opinią podczas najbliższej

sesji Kongresu.

 1. Sąd Koleżeński   może   zawiesić   w   prawach   członka   Stowarzyszenia   osobę,   której   dotyczy

wniosek wymieniony w ust. 2 do czasu wydania decyzji przez Kongres.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

Artykuł 20.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Kongres,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia są tajne.

Artykuł 21.

 1. Kongres stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.
 2. W Kongresie biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym

oraz członkowie wspierający i członkowie-obserwatorzy z głosem doradczym.

Artykuł 22.

Do wyłącznych kompetencji Kongresu należy:

1) nadawanie kierunków działalności Stowarzyszenia,

2) dokonywanie zmian statutu Stowarzyszenia,

3) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

4) ustalanie liczby członków Zarządu w danej kadencji i dokonywanie jego wyboru,

5) odwoływanie Zarządu przed upływem jego kadencji,

6) dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu,

7) ustalanie liczby członków Komisji Rewizyjnej w danej kadencji i dokonywanie jej wyboru,

8) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

9) określanie zasad gospodarki finansami Stowarzyszenia,

10) podejmowanie decyzji o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi,

11) wybór członków Sądu Koleżeńskiego,

12) podejmowanie uchwal o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,

13) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,

14) określanie znaku graficznego Stowarzyszenia,

15) ustanawianie odznak członkowskich,

16) nadawanie i pozbawianie tytułu “Honorowy Członek Stowarzyszenia”,

17) określanie praw i obowiązków Honorowego Członka Stowarzyszenia,

18) określanie praw i obowiązków członków wspierających Stowarzyszenia,

19) określanie zasad etyki członka Stowarzyszenia,

20)   podejmowanie   decyzji   o   przeznaczeniu   majątku   Stowarzyszenia   w   przypadku   jego

rozwiązania,

21) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Artykuł 23.

Kongres zwoływany jest przez Zarząd:

1) z inicjatywy Zarządu nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji Zarządu,

2) na pisemny wniosek więcej niż 20% członków Stowarzyszenia, wg stanu na dzień 31 grudnia

roku poprzedzającego, w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku,

3) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Artykuł 24.

 1. Zwołujący Kongres   zawiadamia   członków   Stowarzyszenia   o   terminie,   miejscu   i   terminie

rezerwowym obrad,  na co najmniej 14 dni  przed planowanym terminem rozpoczęcia  obrad

Kongresu.

 1. W pierwszym terminie Kongres może odbyć się pod warunkiem obecności więcej niż połowy

członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. W przypadku   braku   quorum   w   pierwszym   terminie,   Kongres   odbywa   się   w   terminie

rezerwowym.

 1. W terminie   rezerwowym   quorum   stanowią   wszyscy   obecni   członkowie   zwyczajni

Stowarzyszenia.

Artykuł 25.

Obradom Kongresu przewodniczy Prezes Zarządu, bądź wskazany przez niego uczestnik.

Artykuł 26.

 1. Kongres wyraża swoją wolę w formie uchwał.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. W sprawach   szczególnie   istotnych   dla   Stowarzyszenia   wymagana   jest   większość   dwóch

trzecich głosów w obecności więcej niż połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Do spraw szczególnie istotnych dla Stowarzyszenia zalicza się w szczególności dokonywanie

zmian statutu Stowarzyszenia oraz podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 1. Kongres w trybie przewidzianym w ust. 2 może uznać każdą inną sprawę za szczególnie istotną

dla Stowarzyszenia.

Artykuł 27.

Kongres podejmuje uchwały na wniosek:

1) Zarządu,

2) grupy co najmniej 10 członków Stowarzyszenia,

3) Komisji Rewizyjnej w zakresie jej kompetencji,

4) Sądu Koleżeńskiego w przypadku wniosku o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia.

Artykuł 28.

 1. Kongres wybiera Prezesa Zarządu spośród członków zwyczajnych uczestniczących w obradach.
 2. Każdy z biorących udział w głosowaniu oddaje głos na co najwyżej jednego kandydata.
 3. Prezesem Zarządu zostaje ten z kandydatów, który otrzymał więcej niż połowę oddanych

głosów.

 1. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej w ust. 3 liczby głosów, zarządza

się ponowne głosowanie z udziałem kandydatów, którzy otrzymali dwie największe liczby głosów.

 1. W drugiej turze Prezesem zostaje wybrany ten z kandydatów, który uzyskał więcej głosów.
 2. W przypadku otrzymania w drugiej turze przez więcej niż jednego kandydata takiej samej

ilości głosów, następuje kolejna tura głosowania wg zasad podanych w ust. 4. i 5.

Artykuł 29.

 1. Po dokonaniu   wyboru   Prezesa   Zarządu   Kongres   wybiera   spośród   członków   zwyczajnych

uczestniczących w obradach pozostałych członków Zarządu w liczbie nie mniejszej niż cztery

osoby.

 1. Kongres może zadecydować o zwiększeniu liczby członków Zarządu w każdej kadencji, nie

więcej jednak niż do ośmiu osób.

 1. Wybór Zarządu następuje poprzez wskazanie przez każdego z głosujących nazwisk kandydatów

w liczbie nie większej, niż przewidziana dla składu Zarządu.

 1. Za wybranych do Zarządu uważa się tych z kandydatów, którzy otrzymali największą ilość

głosów.

 1. Dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów spośród tych kandydatów, którzy

nie weszli do Zarządu, zostaje członkami rezerwowymi Zarządu.

 1. Gdy do obsadzenia pozostaje liczba miejsc w Zarządzie mniejsza od liczby kandydatów, którzy

otrzymali taką samą ilość głosów, zarządza się głosowanie ponowne z udziałem tych kandydatów,

aż do obsadzenia wszystkich miejsc w Zarządzie. Przepisy ust. 3 – 4 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 30.

 1. Zarząd wybiera spośród członków Zarządu:

1) wiceprezesów, o ile uzna to za celowe,

2) skarbnika,

3) sekretarza.

 1. Członkowie-obserwatorzy delegują do Zarządu swojego przedstawiciela, uczestniczącego w

jego pracach z głosem doradczym.

Artykuł 31.

Kongres wybiera spośród członków zwyczajnych uczestniczących w obradach:

1) Komisję Rewizyjną w liczbie 3-5 osób,

2) Sąd Koleżeński w liczbie 5 osób.

Artykuł 32.

 1. Przy wyborze Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 29

ust. 3 – 6.

 1. Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierają ze swego grona przewodniczących.

Artykuł 33.

W   przypadku   utraty   członkostwa,   rezygnacji,   zawieszenia   w   prawach   członka   lub   śmierci

jednego z członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego jego miejsce zajmuje

członek rezerwowy, który otrzymał największą ilość głosów.

Artykuł 34.

Zarząd Stowarzyszenia:

1) realizuje uchwały Kongresu,

2) kieruje sprawami Stowarzyszenia,

3) reprezentuje Stowarzyszenie,

4) podejmuje zobowiązania w imieniu Stowarzyszenia,

5) zarządza majątkiem Stowarzyszenia,

6) nadaje członkostwo wspierające,

7) zwołuje Kongres i przedstawia projekt porządku jego obrad,

8) występuje z projektami uchwal Kongresu,

9) prowadzi gospodarkę finansami Stowarzyszenia według zasad określonych przez Kongres,

10) składa Kongresowi na koniec swojej kadencji sprawozdanie z działalności,

11) prowadzi rejestr członków Stowarzyszenia.

Artykuł 35.

 1. Kadencja Zarządu trwa do chwili rozpoczęcia obrad Kongresu następującego po upływie 12

miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji, nie dłużej jednak niż 18 miesięcy.

 1. Nie jest możliwe łączenie funkcji we władzach Stowarzyszenia wymienionych w art. 20 pkt. 2-

4.

 1. Zarząd może powołać Biuro do prac administracyjnych.
 2. Zarząd podejmuje uchwały absolutną większością głosów.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa, z zastrzeżeniem art. 45, Prezes Zarządu

Stowarzyszenia lub upoważniony uchwalą Zarządu członek Zarządu.

Artykuł 36.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Jej zadaniem jest:

1)   kontrolowanie   działalności   Stowarzyszenia   pod   względem   finansowym   oraz   zgodności   ze

statutem,

2)  występowanie   do  władz  Stowarzyszenia   z  wnioskami   wypływającymi   z  przeprowadzonych

kontroli,

3) składanie sprawozdań Kongresowi,

4) wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 1. Komisja Rewizyjna może wnioskować o odwołanie Zarządu przed upływem jego kadencji.
 2. Członkowie Komisji   Rewizyjnej   mogą   brać   udział   w   posiedzeniach   Zarządu   z   głosem

doradczym.

Artykuł 37.

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa do chwili rozpoczęcia obrad Kongresu następującego po

upływie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji, nie dłużej jednak niż 18 miesięcy.

 1. Członkowie Komisji nie mogą być odwołani przed upływem kadencji.

Artykuł 38.

 1. Sąd Koleżeński   rozpatruje   spory   między   członkami   Stowarzyszenia,   między   członkami

Stowarzyszenia   a   władzami   Stowarzyszenia   oraz   na   wniosek   innych   władz   Stowarzyszenia

interpretuje postanowienia niniejszego statutu.

 1. Sąd rozpatruje sprawy między członkami tylko wówczas, gdy obie strony wyrażą na to zgodę.

Artykuł 39.

 1. Kadencja Sądu Koleżeńskiego upływa wraz z kadencją Komisji Rewizyjnej.
 2. Nie jest możliwe odwołanie członka Sądu Koleżeńskiego przed upływem kadencji.

Artykuł 40.

 1. Postępowanie przed   Sądem   Koleżeńskim   zostaje   wszczęte   przez   Przewodniczącego   Sądu

Koleżeńskiego po złożeniu na jego ręce przez stronę umotywowanego pisemnego wniosku.

 1. Przewodniczący Sądu informuje strony o wszczęciu postępowania.
 2. Sąd rozpatruje sprawę w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Artykuł 41.

Sąd podejmuje postanowienia w obecności co najmniej 4 członków, z których co najmniej 3 musi

jednomyślnych.

Artykuł 42.

 1. Sąd ogłasza stronom swoje postanowienie.
 2. Sąd może w wyniku przeprowadzonego postępowania złożyć podczas obrad Kongresu wniosek

o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia.

Artykuł 43.

Od postanowienia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Kongresu.

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia

Artykuł 44.

Majątek Stowarzyszenia mogą tworzyć:

1) składki członkowskie,

2) darowizny,

3) wpływy z ofiarności publicznej,

4) zapisy,

5) dotacje,

6) dochody z działalności gospodarczej,

7) inne dobrowolne świadczenia członków,

8) dobra i nieruchomości nabyte ze środków wymienionych powyżej.

Artykuł 45.

W   sprawach   majątkowych   w   imieniu   Stowarzyszenia   występują   wspólnie   dwaj   upoważnieni

uchwałą Zarządu jego członkowie, w tym skarbnik.

Artykuł 46.

Decyzję   o   przeznaczeniu   majątku   Stowarzyszenia   w  przypadku   jego   rozwiązania   podejmuje

Kongres.

Rozdział 6

Tytuł Honorowy

Artykuł 47.

Stowarzyszenie może wyróżniać tytułem “Honorowy Członek Stowarzyszenia” osoby szczególnie

zasłużone dla Stowarzyszenia lub dla celów obranych przez Stowarzyszenie.

Artykuł 48.

Tytuł,   o   którym   mowa   w   art.   47   nadaje   Kongres,   który   określa   także   prawa   i   obowiązki

wyróżnionego, jak również może pozbawić tytułu.

Rozdział 7

Postanowienia przejściowe i końcowe

Artykuł 49.

Uczestnicy zebrania założycielskiego stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą

wpisania go do rejestru stowarzyszeń.

Artykuł 50.

 1. Do chwili   wyboru   władz   Stowarzyszenia   funkcje   Zarządu   Stowarzyszenia   pełni   Komitet

Założycielski, który niezwłocznie zwoła Kongres.

 1. Do chwili wyboru Prezesa Zarządu jego funkcje pełni prezes Komitetu Założycielskiego.

Warszawa, 5 lutego 1993 r.

Komitet Założycielski:

/-/ Paweł Banaś

/-/ Marek Góra

/-/ Marek Haliniak

/-/ Jarosław Kaźmierski

/-/ Mirosław Marek