Stypendium słuchaczy KSAP – ciąg dalszy

W związku z koniecznością nowelizacji rozporządzenia w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w KSAP, Stowarzyszenie skierowało do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uwagi do projektu ww. aktu wykonawczego.

Podnosimy w nim, że wysokość stypendium przyznawanego słuchaczom KSAP powinna być określona w sposób umożliwiający jego automatyczną waloryzację. Obecnie wysokość stypendium wskazana jest kwotowo, co stanowi dość osobliwe i nie spotykane w innych aktach prawnych rozwiązanie. Stowarzyszenie zaproponowało następujące brzmienie § 2 rozporządzenia:

Wysokość stypendium krajowego nie może być niższa niż 1,5 mnożnika kwoty bazowej służącej do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej.

Pismo w tej sprawie (PDF)