Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o KSAP

Stowarzyszenie w dniu 27 maja 2011 roku skierowało do Wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji pismo, w którym odniosło się do proponowanej nowelizacji ustawy o KSAP. Zmiana ustawy jest konsekwencją omawianego wcześniej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

W piśmie zwracamy uwagę na trzy istotne naszym zdaniem zagadnienia, wymagające interwencji projektodawcy:

1. Obowiązek zwrotu kosztów kształcenia. W sytuacji, gdy absolwent KSAP rezygnuje z pracy w administracji publicznej przed upływem okresu 5 lat, jest on zobowiązany do zwrotu stypendium i kosztów kształcenia w podwójnej wysokości. Wysokość zobowiązania oblicza się proporcjonalnie do nieprzepracowanego okresu. Proponujemy, aby podstawą ustalenia tej proporcji była liczba nieprzepracowanych miesięcy, nie zaś dni. Takie rozwiązanie pozwoli na łatwiejsze dokonywanie wyliczeń i jest celowe z uwagi na to, że zdecydowana większość umów o pracę rozwiązywana jest z upływem końca miesiąca.

2. Stypendium słuchacza. Obecnie wysokość stypendium zapisana jest kwotowo w rozporządzeniu – wynosi 2.400 zł. Powoduje to konieczność każdorazowego uruchamiania procedury legislacyjnej w celu zmiany tej wartości, co w praktyce okazuje się niemożliwe. W rezultacie wysokość stypendium ulega zmianom w nieregularnych okresach, niezależnie od czynników ekonomicznych. Ostatnia zmiana miała miejsce w 2006 roku – podniesiono wówczas wysokość stypendium o 120 zł. Warto też zaznaczyć, że w pierwotnym brzmieniu rozporządzenia stypendium wynosiło trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie byłoby to 4.158 zł), a zatem dokonane w międzyczasie nowelizacje należy uznać za niekorzystne dla słuchaczy. W związku z tym zaproponowano zapisanie w ustawie, że stypendium słuchacza KSAP odpowiadać będzie wysokości co najmniej 1,5 mnożnika kwoty bazowej dla Służby Cywilnej.

3. Obliczanie kosztów kształcenia. Zwróciliśmy także uwagę na zapis art. 6c projektu ustawy, który do kosztów kształcenia zalicza “proporcjonalny udział w kosztach poniesionych przez Szkołę na działalność dydaktyczną i na bieżące funkcjonowanie Szkoły”. Zapis ten stwarza problemy w precyzyjnym określeniu tego wycinka kosztów, a to z uwagi na coraz bogatszą ofertę dydaktyczną KSAP, skierowaną nie tylko do słuchaczy stacjonarnych, lecz także – w formie kursów i szkoleń – do urzędników. W związku z tym należy rozważyć inny zapis, pozwalający na jednoznaczne stosowanie omawianego przepisu.