Promocje

W ciągu ponad 20 lat istnienia szkoły, mury KSAP opuściło ponad 1000 absolwentów, tworzących elitę służby cywilnej w Polsce. Są wśród nich ministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu, posłowie, dyrektorzy generalni urzędów, dyrektorzy i naczelnicy, członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa, urzędnicy unijni.

Lista absolwentów KSAP od I do XVII Promocji (PDF)

Lista promocji

 1. 1991-1993 – Pierwsza Promocja
 2. 1992-1994 – Pro publico bono
 3. 1993-1995 – Państwo prawa
 4. 1994-1996 – Sapere aude
 5. 1995-1997 – Rzeczpospolita
 6. 1996-1998 – Pro republica emendanda
 7. 1997-1999 – Eugeniusz Kwiatkowski
 8. 1998-2000 – Promocja 2000 – Robert Schuman
 9. 1999-2001 – Ignacy Paderewski
 10. 2000-2002 – Viribus unitis
 11. 2001-2003 – Władysław Grabski
 12. 2002-2004 – Jan Zamoyski
 13. 2003-2005 – Jerzy Giedroyć
 14. 2004-2006 – Jan Nowak-Jeziorański
 15. 2005-2007 – Stefan Starzyński
 16. 2006-2008 – Stanisław Staszic
 17. 2007-2009 – Andrzej Frycz Modrzewski
 18. 2008-2010 – Bronisław Geremek
 19. 2009-2010 – Królowa Jadwiga
 20. 2009-2011/2 – Józef Piłsudski
 21. 2010-2011/1 – Stanisław Konarski
 22. 2010-2012/2 – Ryszard Kaczorowski (prezentacja promocji)
 23. 2011-2012/1 – Polskie Państwo Podziemne

Kto może zdawać do KSAP

Kandydat do KSAP musi spełnić łącznie następujące wymagania:

 • niekaralność za przestępstwo umyślne (potwierdzona danymi o karalności)
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • stan zdrowia umożliwiający podjęcie intensywnego kształcenia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim)
 • nie ukończone 32 lata (w momencie rozpoczęcia zajęć, które następuje zwykle 1 marca lub 1 września)
 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra lub równorzędnym
 • zna język angielski na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w wykładach i zdawanie egzaminów

Jak wygląda rekrutacja

Rekrutacja co do zasady prowadzona jest co pół roku, jednak w związku z planami redukcji administracji, w 2011 ograniczono nabór kandydatów i prowadzony jest on raz w roku (w styczniu). Ogłoszenie o rekrutacji publikowane jest na stronie KSAP. Aby wziąć w niej udział należy zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym, wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres szkoły wraz ze wskazanymi dokumentami. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Podczas dwóch ostatnich rekrutacji ilość zgłoszeń wyniosła około 350, tj. 10-11 osób na jedno miejsce.

Egzamin wstępny

Poszczególne etapy rekrutacji odbywają się w odstępach ok. 1 tygodnia, w Warszawie (od tegorocznej rekrutacji spotkania mają miejsce w soboty).

Pierwszym etapem jest test wiedzy ogólnej, składający się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru. Przykładowy test znajduje się na stronie szkoły. W czasie testu sprawdzana jest wiedza z zakresu prawa, ekonomii, finansów publicznych, Unii Europejskiej, stosunków międzynarodowych, historii XIX i XX wieku, geografii, aktualnych wydarzeń, a także kultury. Po teście następuje sprawdzian kompetencji, jest to około dwugodzinny test logicznego myślenia zawierający zadania różnego typu, od matematycznych po językowe.

Drugim etapem jest sprawdzian z jednego z języków obcych: angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (przykładowe sprawdziany na stronie KSAP). Sprawdzian jest na poziomie B2/C1, z naciskiem na słownictwo z zakresu administracji, UE, stosunków międzynarodowych, prawa. Po nim następuje zadanie pisemne – np. sporządzenie notatki służbowej o objętości około 3 stron, omawiającej przedstawiony projekt ustawy.

Trzecim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, w czasie której komisja złożona z pracowników szkoły i urzędników bada predyspozycje kierownicze kandydata, kulturę osobistą, ogólne wrażenie, wiedzę. Na rozmowach padają przeróżne pytania, od dotyczących doświadczeń zawodowych, po wiedzę wyniesioną ze studiów. Fragment rozmowy odbywa się w języku obcym.

Wyniki wszystkich etapów rekrutacji ogłaszane są na stronie internetowej szkoły po około 3-4 dniach w formie listy numerów PESEL.

Gdzie szukać więcej informacji o KSAP?