Stanowisko SAKSAP w związku ze sprawozdaniem SSC o stanie służby cywilnej

Stanowisko SAKSAP w związku ze sprawozdaniem SSC o stanie służby cywilnej

W internetowym Serwisie Służby Cywilnej opublikowano sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2020 roku. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, kierując się troską o sprawność instytucji administracji rządowej oraz godne warunki pełnienia służby publicznej przez członków korpusu służby cywilnej, odniosło się do tych fragmentów sprawozdania, które zawierają szczególnie istotne informacje.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Raport SAKSAP: Ile jest służby cywilnej w ministerstwach?

Raport SAKSAP: Ile jest służby cywilnej w ministerstwach?

W lipcu 2020 r. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej złożyło do dyrektorów generalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw wniosek o udostępnienie informacji w zakresie podstawy zatrudnienia, zasad wynagradzania i płac pracowników zatrudnionych w najważniejszych urzędach administracji rządowej. Wniosek obejmował zestaw 5 pytań.

Wynikiem analizy otrzymanych materiałów są raporty problemowe dotyczące poszczególnych pytań lub ich grup –  publikowane sukcesywnie, a w przyszłości – raport zbiorczy dotyczący całości przedmiotu zapytania.

Niniejszy raport problemowy stanowi opracowanie odpowiedzi na pytanie o liczbę oraz udział procentowy osób zatrudnionych na podstawie:

 1. a) ustawy o służbie cywilnej,
 2. b) ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
 3. c) Kodeksu pracy,

w ogóle zatrudnionych w latach 2015-2019.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem SAKSAP: Ile jest służby cywilnej w ministerstwach?

Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o służbie zagranicznej (druk nr 877)

Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o służbie zagranicznej (druk nr 877)

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zgłosiło uwagi do rządowego projektu ustawy o służbie zagranicznej zawartego w druku sejmowym nr 877.

Przedstawiony projekt ustawy wprowadza szereg nowych rozwiązań o charakterze fundamentalnym dla służby zagranicznej. Z zadowoleniem należy przyjąć wprowadzenie regulacji w obszarach do tej pory niedookreślonych oraz przepisów skutkujących poszerzeniem publicznego dostępu do archiwów MSZ. Niektóre propozycje mogą jednak wzbudzać wątpliwości natury merytorycznej oraz prawnej.

Zachęcamy do zapoznania się z uwagami!

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej bez opinii Szefa Służby Cywilnej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej bez opinii Szefa Służby Cywilnej

 
Zgodnie z otrzymaną w dniu 16 grudnia br. informacją z Centrum Informacyjnego Rządu: Szef Służby Cywilnej nie brał udziału w opiniowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, gdyż przedmiotowy projekt – na etapie procesu legislacyjnego – nie był przekazany do opiniowania.
 
Opinia Szefa Służby Cywilnej w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych

Opinia Szefa Służby Cywilnej w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych

W odpowiedzi na wniosek SAKSAP o udostępnienie opinii Szefa Służby Cywilnej do projektu rozporządzenia Rady Ministrów określającego rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w urzędach administracji rządowej, o którym mowa w art. 15zzzzzo ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Centrum Informacyjne Rządu przesłało:
 
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami!
Odpowiedź Szefa KPRM na uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Odpowiedź Szefa KPRM na uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawił swoje stanowisko do uwag SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Szef KPRM odniósł się do kwestii przyznania Prezesowi Rady Ministrów uprawnienia do określania komórek organizacyjnych w niektórych urzędach, których pracownicy są urzędnikami państwowymi w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz włączenia podsekretarz y stanu do służby cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z całym stanowiskiem Szefa KPRM.

 

 

Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 269)

Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 269)

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zgłosiło uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku senackim nr 269.

Główne uwagi dotyczyły:

 1. Usunięcia przepisu art. 4 projektu ustawy, który wprowadza zmianę do ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) polegającą na dodaniu po art. 2 art. 2a, zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów będzie mógł określić, w drodze rozporządzenia, komórki organizacyjne w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 2 tej ustawy, których pracownicy są urzędnikami państwowymi w rozumieniu tej ustawy.
 2. Zmiany brzmienia przepisu art. 21 ustawy wprowadzającego zmiany w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1854). Ustawa wprowadza zmianę polegającą na zniesieniu szczególnych wymagań wobec kandydatów na kierownicze stanowiska w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, będące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, określonych w art. 12 ust. 1 pkt 2–5 ustawy o służbie zagranicznej. Powyższe wymagania dotyczą m.in. złożenia egzaminu dyplomatyczno-konsularnego oraz znajomości co najmniej dwóch języków obcych.
 3. Skreślenia przepisu art. 40 ustawy lub przyjęcia go pod warunkiem dodania przepisów wzmacniających zasady zawodowości i neutralności politycznej korpusu służby cywilnej. Projektowana nowelizacja ustawy przewiduje włączenie do korpusu służby cywilnej stanowiska podsekretarza stanu funkcjonującego w ramach administracji rządowej. Według wnioskodawcy celem projektowanej zmiany jest zapewnienie większej niż dotychczas profesjonalizacji korpusu służby cywilnej.

Ponadto Stowarzyszenie zaproponowało rozwiązania korespondujące z zasadami zawartymi w art. 153 Konstytucji RP, który wyraźnie wskazuje, że w urzędach administracji rządowej działa bezstronny i politycznie neutralny korpus służby cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 269).

Wniosek o udostępnienie opinii Szefa Służby Cywilnej do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o udostępnienie opinii Szefa Służby Cywilnej do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP złożyło do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o udostępnienie opinii Szefa Służby Cywilnej do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw przyjętego przez Sejm RP w dniu 20 listopada 2020 r.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej został złożony w ramach akcji “Wszystko co chcielibyście wiedzieć o służbie cywilnej, ale baliście się zapytać”. Czekamy na propozycje innych pytań i prosimy o ich przesłanie na adres zarzad@saksap.pl. Wasze pytania będziemy kierować do właściwych organów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Treść pytań i uzyskanych odpowiedzi opublikujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Celem akcji jest dostarczenie odpowiedzi na nurtujące Was pytania oraz zidentyfikowanie obszarów, w których występuje istotne zróżnicowanie w zakresie stosowania przepisów ustawy o służbie cywilnej.

Trzeci raport SAKSAP: Badanie kompetencji kierowniczych kandydatów na dyrektorów w służbie cywilnej

Trzeci raport SAKSAP: Badanie kompetencji kierowniczych kandydatów na dyrektorów w służbie cywilnej

W czerwcu br. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej złożyło do dyrektorów generalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw wniosek o udostępnienie informacji w zakresie realizacji w urzędach przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, określającego wymagania wobec osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Wniosek obejmował zestaw 20 pytań. Wynikiem analizy otrzymanych materiałów są raporty problemowe dotyczące poszczególnych pytań lub ich grup –  publikowane sukcesywnie, a w przyszłości – raport zbiorczy dotyczący całości przedmiotu zapytania. Propozycje gruntownych zmian w zakresie przepisów regulujących kwestię naborów na wyższe stanowiska służby cywilnej zostały przedstawione w opracowaniu pn. „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej” z listopada 2019 r.

Niniejszy raport problemowy stanowi zbiorcze opracowanie odpowiedzi na pytania
nr 6-9 zawarte w naszym wniosku o udostępnienie informacji o realizacji przepisu art. 53 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, tj.:

 • W jaki sposób jest dokonywana ocena spełniania wymagania dotyczącego posiadania kompetencji kierowniczych przez kandydatów na wyższe stanowiska służby cywilnej?
 • Kto przeprowadza ocenę spełniania wymagania dotyczącego posiadania kompetencji kierowniczych przez kandydatów na wyższe stanowiska służby cywilnej?
 • Jakie kompetencje kierownicze kandydatów na wyższe stanowiska służby cywilnej są badane?
 • Czy ocena spełniania wymagania dotyczącego posiadania kompetencji kierowniczych przez kandydatów na wyższe stanowiska służby cywilnej jest dokumentowana w formie pisemnej?

Zachęcamy do zapoznania się z trzecim raportem SAKSAP: Badanie kompetencji kierowniczych kandydatów na dyrektorów w służbie cywilnej

Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 738)

Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 738)

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej  zgłosiło uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku sejmowym nr 738 (dalej jako „projekt ustawy”).

Główne uwagi dotyczyły:

 1. Usunięcia przepisu art. 4 projektu ustawy, który wprowadza zmianę do ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) polegającą na dodaniu po art. 2 art. 2a, zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów będzie mógł określić, w drodze rozporządzenia, komórki organizacyjne w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 2 tej ustawy, których pracownicy są urzędnikami państwowymi w rozumieniu tej ustawy.
 2. Przyjęcia przepisu art. 39 projektu ustawy pod warunkiem dodania przepisów wzmacniających zasady zawodowości i neutralności politycznej korpusu służby cywilnej. Projektowana nowelizacja ustawy przewiduje włączenie do korpusu służby cywilnej stanowiska podsekretarza stanu funkcjonującego w ramach administracji rządowej. Według wnioskodawcy celem projektowanej zmiany jest zapewnienie większej niż dotychczas profesjonalizacji korpusu służby cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 738).