Członkostwo

Home

/

Członkostwo

W pracach Stowarzyszenia uczestniczą:

 • członkowie zwyczajni,
 • członkowie wspierający,
 • członkowie-obserwatorzy.

Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy, kto jest absolwentem KSAP w rozumieniu ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (również osoba nie będąca obywatelem polskim, a spełniająca powyższy warunek). Członkostwo zwyczajne nabywa się z chwilą złożenia na ręce Zarządu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający

Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia. Decyzję o nadaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego.

Członkowie-obserwatorzy

Członkiem-obserwatorem może zostać każdy, kto jest słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej od co najmniej 6 miesięcy (również osoba nie będąca obywatelem polskim, a spełniająca powyższy warunek). Status członka-obserwatora nabywa się z chwilą złożenia na ręce Zarządu deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Wraz z momentem ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej członkowie-obserwatorzy zostają członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

 • pełnego udziału w pracach Stowarzyszenia;
 • korzystania z majątku i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych uchwałami Kongresu.

W zamian Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 • przestrzegania przepisów statutu;
 • podporządkowywania się decyzjom władz statutowych w sprawach dotyczących Stowarzyszenia;
 • opłacania składek i innych świadczeń ustalonych decyzją władz Stowarzyszenia (składka członkowska wynosi obecnie 60,00 zł rocznie);
 • przestrzegania zasad etyki członka Stowarzyszenia.

Prawa i obowiązki członków wspierających określa Kongres Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający i członkowie-obserwatorzy mogą uczestniczyć w Kongresie Stowarzyszenia, ale przysługuje im na nim jedynie głos doradczy, nie mają oni prawa do korzystania z pełni czynnych i biernych praw wyborczych do władz Stowarzyszenia. Członkowie-obserwatorzy mogą również delegować do Zarządu Stowarzyszenia swojego przedstawiciela, uczestniczącego w jego pracach z głosem doradczym.

Honorowi Członkowie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie może wyróżniać tytułem "Honorowy Członek Stowarzyszenia" osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia lub dla celów obranych przez Stowarzyszenie.

Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia nadaje Kongres, który określa także prawa i obowiązki wyróżnionego, jak również może pozbawić tytułu.

Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia uzyskali:

 • Maria Gintowt-Jankowicz (od 30.06.1993)
 • Lech Kaczyński (od 30.06.1993)
 • Colm Gallagher (od 15.05.1999)
 • Jan Nowak-Jeziorański (od 17.04.2004)
 • Tadeusz Mazowiecki (od 03.10.2008)