Aktualności

Home

/

Aktualności

Grzegorz Gmyrek

15 gru 2015

Projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej (druk 119)

15 grudnia br. do Sejmu wniesiono projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Według zapowiedzi projekt ma być procedowany niezwłocznie. Poniżej najważniejsze proponowane rozwiązania:

Rada Służby Cywilnej

– Ulega likwidacji.

Szef Służby Cywilnej

– Kandydat nie musi wywodzić się spośród urzędników s.c., zniesiono wymóg opinii Rady Służby Cywilnej (wobec jej likwidacji).

– Brak wymogu posiadania co najmniej pięcioletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej lub co najmniej siedmioletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych.

– Zniesiono wymóg nie bycia członkiem partii politycznej w okresie 5 lat przed powołaniem – teraz wymóg ten sprawdza się tylko w dacie powołania.

– Wobec osoby zastępującej Szefa S.C. również zmieniono wymogi, może ona być członkiem partii politycznej i nie musi mieć doświadczenia na stanowisku kierowniczym.

– Odwołanie Szefa s.c. możliwe jest w każdej chwili, bez wskazania przyczyn.

Wyższe stanowiska w s.c.

– Wszystkie wyższe stanowiska objęte zostają w drodze powołania – dla urzędników s.c. udziela się na czas powołania urlopu bezpłatnego.

– Powołuje i odwołuje dyrektor generalny.

– Dyrektorów generalnych powołuje i odwołuje minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda albo Szef KPRM.

– Nabór nie musi być otwarty i konkurencyjny, bez obowiązku informowania o wolnych stanowiskach.

– Zniesiono wymóg odbycia służby przygotowawczej.

Zniesiono wymogi

– posiadania co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych – w przypadku ubiegania się o stanowisko dyrektora generalnego urzędu.

– posiadania co najmniej trzyletniego stażu pracy, w tym co najmniej rocznego na stanowisku kierowniczym lub dwuletniego na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych – w pozostałych przypadkach.

– Zachowano wymóg zakazu tworzenia partii politycznych oraz uczestniczenia w niej dla wyższych stanowisk w s.c. Nie ma zakazu publicznego manifestowania poglądów politycznych.

Wyższe stanowiska w s.c. bez ocen okresowych, IPRZ.

Stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie ustawy wyższe stanowiska w służbie cywilnej wygasają po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

Wygaśnięcie stosunku pracy nie dotyczy urzędników służby cywilnej, do których mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy o s.c. w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Oznacza to, że stosunki pracy urzędników mianowanych zajmujących wyższe stanowiska nie wygasną, tylko na podstawie przepisów ustawy będą oni przeniesieni na inne stanowiska.

Aktualności

Udostępnij:

Szukaj