Aktualności

Home

/

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia

24 lis 2020

Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 269)

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zgłosiło uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku senackim nr 269.

Główne uwagi dotyczyły:

  1. Usunięcia przepisu art. 4 projektu ustawy, który wprowadza zmianę do ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) polegającą na dodaniu po art. 2 art. 2a, zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów będzie mógł określić, w drodze rozporządzenia, komórki organizacyjne w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 2 tej ustawy, których pracownicy są urzędnikami państwowymi w rozumieniu tej ustawy.
  2. Zmiany brzmienia przepisu art. 21 ustawy wprowadzającego zmiany w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1854). Ustawa wprowadza zmianę polegającą na zniesieniu szczególnych wymagań wobec kandydatów na kierownicze stanowiska w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, będące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, określonych w art. 12 ust. 1 pkt 2–5 ustawy o służbie zagranicznej. Powyższe wymagania dotyczą m.in. złożenia egzaminu dyplomatyczno-konsularnego oraz znajomości co najmniej dwóch języków obcych.
  3. Skreślenia przepisu art. 40 ustawy lub przyjęcia go pod warunkiem dodania przepisów wzmacniających zasady zawodowości i neutralności politycznej korpusu służby cywilnej. Projektowana nowelizacja ustawy przewiduje włączenie do korpusu służby cywilnej stanowiska podsekretarza stanu funkcjonującego w ramach administracji rządowej. Według wnioskodawcy celem projektowanej zmiany jest zapewnienie większej niż dotychczas profesjonalizacji korpusu służby cywilnej.

Ponadto Stowarzyszenie zaproponowało rozwiązania korespondujące z zasadami zawartymi w art. 153 Konstytucji RP, który wyraźnie wskazuje, że w urzędach administracji rządowej działa bezstronny i politycznie neutralny korpus służby cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 269).

Aktualności

Udostępnij:

Szukaj